Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE FINANCIEELE STRUCTUUR

serveerd. Derhalve zou het mij alleszins verdedigbaar lijken, indien jaarlijks onder de lasten van de bedrijfsexploitatie een post werd opgenomen met de omschrijving: „Toevoeging aan de reserve wegens bedrijfsrisico".

Indien daarboven nog een deel der ondernemerspremie wordt gereserveerd, is die reserveering als een teruggave van, of een niet beschikken over winst te beschouwen.

Vele gemeenten hebben de bedrijfsreserves aan een maximum gebonden. Soms is dit maximum in een bepaald bedrag uitgedrukt,

soms wordt het gesteld op een percentage (bijv. 25 %) van de in het bedrijf belegde gelden. Zulk een maximum is meestal te beschouwen als een schatting van het bedrag, dat in totaal voor dekking van het bedrijfsrisico moet worden gereserveerd.

Zooals ik reeds opmerkte, is het hoofddoel van reserveering de Dekking van vorming van een fonds, waaruit mogelijke latere verliezen kunnen verliezen worden bestreden x). Aldus bepalen dan ook vele beheers verordeningen: „De reserve strekt tot dekking van door het bedrijf geleden verliezen".

Hiermede verwant is het gebruik van de reserve voor afboeking Reorgavan een deel van de waarde der bedrijfsactiva, indien n.1. bij afboe- msat!eking ten laste van de exploitatie van één jaar een verlies zou ontstaan.

Is door een vrij snelle veroudering van de installatie de boekwaarde veel te hoog, dan kan deze door afboeking met behulp van de reserve op de juiste waarde worden gebracht. Daarmede kan de toekomstige exploitatie weer op gezonde basis worden gesteld.

Evenzoo kan de reserve worden aangewend om hiermede geheel of ten deele af te boeken de waarde van bij een ingrijpende wijziging der techniek noodzakelijke vernieuwingen, waarvan het volle bedrag de exploitatie te veel zou drukken.

Een afschrijvmgs- en vernieuwingsfonds zal, indien het bij het bedrijf bestaat, wel in de eerste plaats voor deze doeleinden worden aangewend. Het kan echter noodig zijn grootere verschillen te overbruggen dan uit een zoodanig fonds kunnen worden gedekt.

') Anders Wijthofl in Gemeentebestuur 1927, blz. 210 volgens wien een bedrijfsreserve naar haar aard in het algemeen geen bepaalde bestemming heeft.

Simons - Gem.-bedr.

19

Sluiten