Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE FINANCIEELE STRUCTUUR

tot belegging bij de gemeente in rekening-courant of tot door Gedeputeerde Staten goed te keuren andere belegging".

Belegging in of In de paragraaf over de financiering sprak ik reeds over de bebedri"f?het legg'ng van middelen der reserve in het bedrijf zelf. Ik wees op het belang hiervan voor de financiering en op het verschil, dat te dezen aanzien met het particuliere bedrijf bestaat. Daar heeft de belegging buiten het bedrijf meer te beduiden, hier is deze thans volkomen secundair. Wanneer binnen het bedrijf emplooi voor de door reserveering beschikbaar gekomen gelden kan worden gevonden, verdient deze belegging in het algemeen de voorkeur, omdat daardoor het credietnsico wordt verminderd. Ligt echter uitkeering aan de gemeente in het voornemen, dan kan het wenschelijk zijn een meer liquiden beleggingsvorm te kiezen 1).

Voor de belegging van de middelen der reserve buiten het bedrijf is wel aangevoerd, dat de reserve aldus onttrokken wordt aan het bedrijfsrisico, dat het immers moet dekken. Zou b.v. het bedrijf door een ramp worden getroffen, die een groot deel van zijn bezittingen zou vernietigen, dan zou hiermede ook de reserve verdwenen zijn.

Wat dit argument bij gemeentebedrijven waard is, wil ik met een voorbeeld aantoonen. Ik veronderstel, dat twee bedrijven activa hebben ter waarde van een millioen gulden en dat zij beide een reserve van een half millioen gulden hebben gevormd. Het eene bedrijf heeft de middelen der reserve in het bedrijf belegd door een half millioen leeningsschuld af te lossen, het andere bedrijf heeft belegging buiten het bedrijf in effecten gezocht, zijn leeningsschuld is nog een millioen. Nemen wij aan, dat beide door een calamiteit worden getroffen, die de helft hunner bedrijfsactiva wegvaagt. Beide zijn dan nog in gelijke positie: bij het eene staat tegenover activa ter waarde van een half millioen een leeningsschuld tot dit bedrag, bij het andere bedrijf staan tegenover de leeningsschuld van een millioen de activa ter waarde van een half millioen + een half millioen aan effecten (aangenomen, dat deze hun waarde hebben behouden !).

i) Zie voor de hier behandelde punten ook Gemeentestem no. 3822, Bestemming van winst bij gemeentebedrijven.

Sluiten