Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTEBEDRIJF EN ZIJN AFNEMERS

afnemer. Daarom kan b.v. niet-nakoming van andere verplichtingen jegens haar, zooals niet-betaling aan een ander bedrijf der gemeente, m. i. een gegronde reden tot weigering van aansluiting opleveren, al zou ik daarin niet een voldoende motief voor verbreking van een bestaande aansluiting, waarvoor de afnemer wel regelmatig betaalt, aanwezig achten. Met het uitbreiden van de weigenngsen verbrekingsredenen zij de gemeente voorzichtig. Is zij dit niet, dan brengt zij licht de vervulling van de Overheidstaak der bednjts-

exploitatie in gevaar.

Dat de nakoming van dezen Overheidsplicht, door de begrensde Y toepasselijkheid van artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek en de beperkte toetsing van gemeentelijke verordeningen, in de meeste gevallen niet bij den burgerlijken rechter kan worden gevorderd, doet aan het bestaan van dien plicht niet af. De gemeentelijke Overheid en zoo noodig de daarop toezicht houdende organen hebben ook zonder de controle van de rechterlijke macht voor zijn naleving te zorgen ')•

Samen- Ik vestig nog de aandacht op de tusschen vele gemeentelijke en

werk!ng andere electriciteits-, gas- en waterbedrijven bestaande samenWrijve" van werking voor de inning van vorderingen op wanbetalers. Indien verschillende een bruiker zich in een gemeente gaat vestigen, terwijl hij in een gemeentCn- andere gemeente nog schulden heeft aan de gemeentebedrijven, nemen de bedrijven in de nieuwe gemeente de inning van de oude vorderingen ter hand. Verschillende dezer bedrijven hebben zelfs de bevoegdheid verkregen de levering te weigeren of te staken, zoolang de oude vorderingen van de bedrijven in andere gemeenten

niet zijn betaald2). , „ ,

Deze samenwerking herinnert aan de in artikel 293, li Gemeentewet gegeven bevoegdheid een dwangbevel nopens de invordering van plaatselijke belastingen in het geheele Rijk ten uitvoer te leggen. _ ^

T7n Soortgelijken zin Dr. J. W. Noteboom, Antirevolutionaire Staatkunde, 1933. blz. 559, aangehaald bij Günther blz. 223, noot 5 en semL_overheidS-

bemiddeling te verleenen ten aanzien van vorder.ngen op wanbetalers,

Sluiten