Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTEBEDRIJF EN ZIJN AFNEMERS

tot een vrij hoog percentage van de exploitatiekosten nog als matig toe te laten.

De vraag van de toelaatbaarheid der gemeentelijke bedrijfswinsten is dus uitsluitend een vraag van wenschelijkheid, welke naar het karakter der gemeentelijke bedrijfsexploitatie moet worden beantwoord.

Aan een behandeling van deze vraag moet nog voorafgaan een Is het onderzoek naar de mogelijkheid winst bij een rationeel werkend bedrijf te vermijden. De wenschelijkheidsvraag zou immers niet aan vermijden? de orde komen, wanneer het alternatief van levering met winst, n.1.

levering tegen kostprijs, practisch onmogelijk zou zijn.

Uitdrukkelijk is dit punt besproken op het congres der Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten van 1927, waar aan de praeadviseurs o. m. als vraag was gesteld: Is het practisch uitvoerbaar,

en is het wenschehjk, om de leveringen van gemeentebedrijven aan alle categorieën van verbruikers uit te voeren tegen kostenden prijs ')?

Tot deze formuleering zal de keuze van den tweeden prae-adviseur, den heer Wibaut, hebben bijgedragen. Deze immers had in zijn in 1926 gebundeld verschenen artikelen over Gemeentebeheer 2)

betoogd, dat levering tegen kostprijs voor gemeentebedrijven niet mogelijk is. Bij de gaslevering b.v. loopen de kosten van de distributie voor de verschillende verbruikers naarmate zij dichterbij of verder van de fabriek wonen, uiteen. Ook zijn de kosten van vervoer per eenheid grooter naar gelang de verbruiker minder gas gebruikt.

Voorts kost een kleine verbruiker aan administratie evenveel als of weinig mmder dan een groote verbruiker, die honderd maal meer verbruikt. Zou de tarievenpolitiek zich naar deze werkelijke kosten richten, dan zou de prijs, dien de verbruikers hadden te betalen,

hooger worden naar gelang ieders verbruik kleiner werd. En deze tarievenpolitiek verwierp de heer Wibaut.

In nog veel sterkere mate zou de onmogelijkheid van levering

*) Zie de prae-adviezen van Mr. M. H. de Boer en F. M. Wibaut en de debatten in Gemeentebestuur 1927, blz. 249 en vlg., 436 en vlg.

2) N. V. Ontwikkeling, Amsterdam, zie blz. 74 en vlg.

Sluiten