Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTEBEDRIJF EN ZIJN AFNEMERS

Op den regel, dat uitbreiding van de capaciteit tot verlaging van Grondwaterden kostprijs voert, maken vele grondwaterleidingen een uitzondering 1). Zij zijn voor de uitbreiding afhankelijk van een natuurfactor, het water, dat slechts in een zekere hoeveelheid gemakkelijk beschikbaar is. Uitbreiding van de capaciteit der installatie is daardoor in het geheel niet of alleen met zeer hooge kosten mogelijk.

Terwijl de directeuren van gas- en electriciteitsbedrijven trachten den afzet en de productie zooveel mogelijk te doen toenemen, zijn hun collega's van deze waterleidingbedrijven genoodzaakt te streven naar een beperking van het verbruik. Naast toezicht, teneinde waterverspilling te voorkomen, moet de inrichting van het tariefstelsel hiertoe dienen.

Een overzicht van een aantal tariefsvormen moge de toepassing Tariefsvan de hier uiteengezette grondslagen doen zien 2).

Voor het huishoudelijk Verbruik van electrischen stroom is een Electriciteitseenheidstarief, dat — om dekking voor een belangrijk deel der vaste tar,even' kosten te geven — hoog moet zijn, niet meer populair. Zulk een tarief stimuleert niet het verbruik voor andere huishoudelijke doeleinden dan de noodzakelijke lichtvoorziening. Het eenheidstarief is dan ook vrijwel verlaten en vervangen door den een of anderen vorm van vastrechttarief.

De verbruiker moet hierbij een vast bedrag per maand betalen,

terwijl de prijs per kWh daarna laag wordt gesteld. Het vast recht dekt de kosten per aansluiting en het aandeel van den verbruiker in de constante kosten van het bedrijf, terwijl het kWh-bedrag een vergoeding voor de variabele kosten vormt.

Een nauwkeurige verdeeling van de constante kosten over de verschillende afnemers is practisch niet doenlijk. De kleine gebruiker wordt, naar het kostprijsbeginsel bezien, meestal te laag belast.

Het vastrechtbedrag wordt bepaald naar den een of anderen maatstaf, die een aanduiding voor den omvang van het te verwachten

*) Voor oppervlakte-waterleidingen geldt dit in het algemeen niet.

2) Zie hierbij een overzicht van de prijzen van gas en electriciteit in: Prijzen en kosten van levensonderhoud, samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek, Februari 1937, blz. 218—233 en voorts Leppink, t.a. p. blz. 151 en vlg.

Sluiten