Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTEBEDRIJF EN ZIJN AFNEMERS

verbruik schijnt op te leveren, zooals de woningoppervlakte of het stroomverleden.

De lage prijs per kWh bevordert een verbruik voor huishoudelijke doeleinden, dat althans voor een deel buiten de spitsuren valt en den bedrijfsduur dus verbetert.

Voor bepaalde, nog laag gewaardeerde, doeleinden zooals electrisch koken en nachtverwarming van water, worden veelal speciale lagere stroomprijzen vastgesteld.

Ook wordt de kWh prijs wel bij stijging van het verbruik boven een zeker quantum verlaagd.

De meterhuur, indien nog geheven (soms is zij reeds met het vastrechttarief vereenigd), moet niet alleen de kosten van den meter dekken, maar ook geheel of ten deele de overige kosten per aansluiting.

Voor het stroomverbruik voor winkelverlichting en het kleine krachtverbruik (voor kleine motoren van ambachtslieden enz.) gelden veelal speciale, gunstiger tarieven. Daarbij wordt soms een onderscheid gemaakt tusschen de stroomafname in spertijd (den tijd van de spitsbelasting) en buiten spertijd (dubbel tarief).

De levering van stroom aan de industrie geschiedt volgens bijzondere overeenkomsten. Een vast bedrag voor het vereischte machinevermogen (per kW berekend) moet worden vergoed of wel een bepaalde stroomafname tegen een prijs, waarin een aandeel in de vaste kosten is opgenomen, moet worden gegarandeerd. De prijs per kWh of die voor de eenheden boven de gegarandeerde stroomafname is laag. De stroomafname in spertijd wordt uitgesloten of tegen hoogere prijzen in rekening gebracht.

Indien een contract voor langen tijd wordt aangegaan, bevat het veelal clausules van soortgelijken aard als op blz. 217 219 voorde levering aan buitengemeenten zijn vermeld.

Deze korte opsomming kan slechts een globalen indruk geven van de veelvuldigheid en de differentiatie der door de electriciteitsbedrijven gebezigde tarieven.

Gastarieven. Bij de gasbedrijven worden eenheidstarieven meer toegepast dan bij de electriciteitsbedrijven.

Sluiten