Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF

beheeren, hebben hierbij een ruimer doeleinde en zeker geldt dit voor de meeste bedrijven, die mede of alleen in latere jaren verkregen gronden exploiteeren.

Het hoofddoel van het grondbedrijf is het bevorderen van een behoorlijke uitbreiding van de stad of van de dorpsbebouwing1).

Daarnaast kan een doel zijn het verkrijgen van de baten eener door de stadsuitbreiding ontstane waardevermeerdering.

Het is bij uitstek een taak der gemeentelijke overheid leiding Behoorlijke te geven aan de uitbreiding van het bebouwde gebied. De algemeene uitbreiding belangen van de gemeente en haar inwoners zijn bij een goede stadsuitbreiding nauw betrokken. Van de particuliere grondeigenaren is niet te verwachten, dat zij, geheel vrij gelaten, bij het in exploitatie brengen van hun eigendommen deze belangen voldoende zullen behartigen. Voor de algemeene belangen dient de gemeentelijke Overheid te waken.

In de uitoefening van deze taak kan de gemeente zich bepalen tot het stellen van regels omtrent de indeeling en de wijze van bebouwing van de voor stadsuitbreiding in aanmerking komende terreinen. Voorts zal zij haar medewerking moeten verleenen door de straten en wegen aan te leggen, deze te voorzien van rioleering en verlichting of wel door toestemming te verleenen tot de uitvoering van deze werken door de grondeigenaren en door de straten na voltooiing in eigendom, beheer en onderhoud te willen overnemen.

Voor deze medewerking zal de gemeente trachten van den particulieren grondexploitant een zoo volledig mogelijke vergoeding van haar kosten te verkrijgen.

Beperkt de gemeente zich hiertoe, dan is zij ten aanzien van de stadsuitbreiding passief. Zij wacht af, of de particuliere grondeigenaren hun terreinen in exploitatie willen brengen en voor dat geval stelt zij haar eischen en zegt zij haar medewerking toe.

Actief bevordert de gemeente de stadsuitbreiding, indien zij zelf den eigendom van terreinen verwerft, deze voor bebouwing geschikt

') Verder gebruik ik hiervoor den term „stadsuitbreiding", waaronder dus de uitbreiding van landelijke bebouwingen is begrepen.

Sluiten