Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF

3. Omtrent de mogelijkheid van waardestijging der gronden Waarde-

na de uitgifte sprak ik in § 1. Slechts door den grond in erfpacht teiTlale^varf te geven zal de gemeente deze waardestijging, indien zij zich in de de gemeente, toekomst zal voordoen, kunnen incasseeren.

4. Aan deze drie voordeelen voor de gemeente is een vierde, Voordeel voor voor den 'verkrijger van den grond, toe te voegen. De erfpachter ^e" er'pac'lter' heeft minder kapitaal noodig dan de kooper. Hij krijgt als het ware ' een langdurig hypothecair crediet van de gemeente voor de volle

waarde van den grond. Met het kapitaal, dat voor de bebouwing vereischt is, kan hij volstaan. De kooper zal ook over de koopsom van den grond moeten beschikken.

Hiertegenover staan ook bezwaren: Vastlegging

1. De financiering van grondexploitatie vordert groote kapitalen. van kapltaa'Worden de gronden verkocht, dan komen deze kapitalen uit de koopsommen weer vrij. Bij uitgifte in erfpacht is dit anders (tenminste in het aanvankelijke en gebruikelijke stelsel, waarbij de erfpachter jaarlijks een canon betaalt en niet een groot deel daarvan gekapitaliseerd in eens voldoet). Is de canon juist voldoende om de jaarlijksche lasten (rente, administratiekosten) te dekken, dan sleept de gemeente de voor de gronden aangegane leeningschuld gedurende den heelen duur der erfpacht mede. Moet de gemeente na afloop van de erfpacht de waarde van de opstallen vergoeden,

dan staat zij op dat tijdstip voor een nieuwen kapitaalslast.

Indien de canon ruimte laat voor de vorming van reserves, zal zij deze voor de dekking van de opstalvergoeding en tot schuldvermindering kunnen aanwenden. Dat geval staat echter gelijk met een verkoop van grond, waarbij winst wordt behaald. Die winst wordt ineens ontvangen en kan terstond tot schuldvermindering of dekking van nieuwe kapitaalsuitgaven worden bestemd.

Zooals ook in eenige andere hoofdstukken bleek, acht ik van minder belang de hoogte van een gemeentelijk schuldbedrag, mits dit rendabel is aangewend en derhalve zijn jaarlijksche lasten goedmaakt. In het algemeen kan dit voor de in erfpachtsgronden belegde gelden worden aangenomen. Wel wees ik op het credietrisico. De gemeente moet regelmatig voor vernieuwing van de afgeloste

Sluiten