Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF

organisatie van veel andere grondbedrijven, ook in de overige provincies, daarmede overeen. Bij mijn bespreking van eenige in de verordening geregelde punten vestig ik op een enkele afwijking de aandacht *).

Het ontwerp is ingericht zoowel voor grondbedrijven met als voor die zonder rentebijschrijving.

ONTWERP-VERORDENING op het beheer van het grondbedrijf der gemeente

Artikel 1

1. De aan de gemeente in eigendom toebehoorende onroerende goederen, welke hiertoe bij een aan Gedeputeerde Staten mede te deelen besluit van den gemeenteraad worden aangewezen, worden afzonderlijk beheerd in een grondbedrijf.

2. Het beheer van de geldmiddelen van het bedrijf wordt geheel afgescheiden van het beheer van de overige geldmiddelen der gemeente.

Artikel 9

1. De boekhouding van het bedrijf wordt door den administrateur gevoerd naar de methode van dubbel-boekhouden.

2. De eigendommen worden al naar gelang van hun gesteldheid, bestemming of anderszins, gesplitst in complexen.

3. De complexen kunnen naar behoefte verder worden onderverdeeld. , -TIJ

4. De boekhouding zal zoodanig worden ingericht, dat daaruit

steeds een volledig overzicht van de bezittingen, vorderingen en schulden van het bedrijf en een gedetailleerd overzicht van de uitkomsten van de exploitatie van het bedrijf kunnen worden samengesteld en dat daaruit de uitkomsten van elk complex afzonderlijk

duidelijk blijken. .

5. Burgemeester en Wethouders kunnen omtrent de inrichting

der boekhouding nadere voorschriften geven.

inzake grondbedrijven (zie de verordening en het rapport der commissie in Gemeente-

bestuur 1927, blz. 599 en vlg.). r ,, ,

i) Overigens verwijs ik hiervoor naar het boek van Umdlach.

Sluiten