Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF

Artikel 12

1. Met alle uit deze verordening voortspruitende schattingen wordt belast een commissie van schatting, bestaande uit drie leden, waarvan er een benoemd wordt door Gedeputeerde Staten, een door den Gemeenteraad en een door de beide anderen tezamen.

2. Van alle schattingen brengt de commissie een beredeneerd verslag uit aan Burgemeester en Wethouders, dat deze aan den Raad overleggen en waarvan zij afschrift aan Gedeputeerde Staten zenden.

3. De verdere regeling met betrekking tot de samenstelling en werkwijze der commissie wordt onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten bij nader raadsbesluit getroffen.

Artikel 13

De boekwaarde der eigendommen wordt bij den inbreng gevormd door de waarde, waarvoor deze zijn ingebracht. Hiervoor gelden de volgende regelen:

a. de eigendommen worden ingebracht tegen de geschatte waarde behoudens het bepaalde sub b en c;

b. onroerende goederen, welke op het tijdstip van inbreng nog niet langer dan 6 maanden eigendom der gemeente zijn, worden ingebracht tegen den kostenden prijs;

c. in afwijking van hetgeen onder b is bepaald, kan de Gemeenteraad in bijzondere gevallen de waarde van inbreng bepalen op een bedrag, dat lager is dan dat van den kostenden prijs.

Artikel 14

(zonder rentebijschrijving:) (met rentebijschrijving:)

1. De boekwaarde wordt ver- 1. De boekwaarde wordt vermeerderd met de bedragen, meerderd met de bedragen, sedert den inbreng besteed aan sedert den inbreng besteed aan werken ten behoeve van het in werken ten behoeve van het in gereedheid brengen van de ei- gereedheid brengen van de eigengendommen. dommen, terwijl zij overigens

2. Het bedrag van de ver- van jaar tot jaar wordt verhoogd plichte aflóssing op de schuld, of verlaagd op den voet, als uit welke ten laste van het bedrijf de toepassing dezer verordening

Sluiten