Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF

waarde van de terreinen door terugrekening moeten worden bepaald. Het taxatierapport moet de verschillende ramingen met haar motiveering en de daarop gegronde berekening weergeven. Keuze van de De uitslag van de taxatie kan vérstrekkende financieele gevolgen taxateurs. yoor jg gemeente hebben. Een lid van het gemeentebestuur of een ambtenaar der gemeente zou zijn taxatie door de overweging hiervan kunnen laten beïnvloeden. Regel is daarom, dat de deskundige taxateurs buiten het gemeentebestuur en zijn ambtenaren worden gezocht. Sommige colleges van Gedeputeerde Staten wenschen een der taxateurs zelf aan te wijzen, teneinde de onafhankelijkheid en objectiviteit van de schatters te bevorderen.

Wel zal de directie van het bedrijf de schatters moeten voorlichten omtrent alle punten, waarvan de kennis voor een goede taxatie onontbeerlijk is. Het kan een bezwaar zijn, indien hierdoor buitenstaanders, en als deskundigen zijn dit vaak belanghebbende buitenstaanders zooals architecten en aannemers, worden ingelicht omtrent de bestemming van gronden, welke nog niet in een gepubliceerd uitbreidingsplan is vastgelegd.

Financieele De hierboven vermelde bepalingen geven aan het taxatie-rapport gevolgen ^ j woord. Andere verordeningen laten toe, dat de Raad

van de taxatie. , 1.

op den grondslag van het rapport de taxatiewaarden bepaalt.

Correcties naar boven lijken slechts geoorloofd, indien de schatters

een duidelijke vergissing hebben gemaakt.

De taxatiewaarde van alle complexen tezamen wordt met de totale boekwaarde vergeleken. Ligt zij boven of is zij gelijk aan de boekwaarde, dan kan de rentebijschrijving worden voortgezet. Het belang van een taxatie op juisten grondslag wordt hierdoor duidelijk. Slechts indien de taxatiewaarde als contante waarde is bedoeld, is verdere rentebijschrijving geoorloofd te achten. Is de taxatiewaarde ten onrechte bepaald op de eindwaarde, nl. die bij verkoop of uitgifte in erfpacht van de gronden, en is de boekwaarde aan haar gelijk, dan is, althans volgens de taxatie, geen verdere waardestijging te verwachten en dient derhalve de rentebijschrijving

te worden gestaakt.

Bij een nadeeligen uitslag van de taxatie zal het verschil tusschen boekwaarde en taxatiewaarde worden afgeboekt op reserves en ont-

Sluiten