Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTWIKKELINGSTENDENZEN

rekening-courant verleent zij uit bij haar gestorte gelden en uit van de geldmarkt verkregen middelen. Dat de Staat de grootste aandeelhouder is, versterkt uiteraard de positie van de Bank.

Van de centralisatie door Rijksingrijpen onderscheid ik de con- Concentratiecentratie. Hiertoe reken ik den volkomen of gedeeltelijken overgang van een gemeentelijke bemoeiing op provinciale-, distncts- en andere streekvoorzieningen, die niet over het geheele land een gelijk karakter dragen. De bemoeiing wordt hierbij op een aantal kernen geconcentreerd.

Zoodanige kernen zijn in de eerste plaats communale en intercommunale bedrijven, welke een streek met hun producten verzorgen. Daaraan was hoofdstuk VII gewijd.

Voorts kunnen provinciale en semi-provinciale bedrijven de taak van gemeentebedrijven overnemen.

Ondernemingen van anderen aard kunnen voor een streek of Concentratie een grooter gedeelte van het land een tot dusver gemeentelijke oncjer.

taak geconcentreerd uitoefenen. Een voorbeeld daarvan geven op nemingen, het gebied der gasvoorziening de productie en levering van gas door de Staatsmijnen en het Hoogovenbedrijf. Daarop kom ik in § 3 terug.

Hieronder zijn ook te rangschikken de particuliere bedrijven, Destructoren. welke ieder in een bepaald rayon de door de wet op de gemeenten gelegde taak van het weghalen en destrueeren van cadavers enz.

verrichten. Enkele gemeenten zorgen zelf voor deze destructie,

voor haar eigen gebied en soms ook voor dat van eenige omliggende gemeenten. In een deel van Noord-Holland werken eenige intercommunale destructoren.

Het grootste gedeelte van het land wordt thans bediend door een drietal destructorbedrijven, de N. V. Thermochemische Fabrieken, de N. V. Gekro en den destructor van den Noord-Brabantschen Christelijken Boerenbond.

De kosten worden voor een belangrijk deel goedgemaakt door het diermeel en het technisch vet, dat de destructoren bij het vernietigingsproces winnen. Voor de overige kosten zijn tot nu toe gemeentelijke contractueele bijdragen verleend. Het is niet uitge-

Sluiten