Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTWIKKELINGSTENDENZEN

daarvoor minder juist, zij noemde het openbaar lichaam, dat zij wilde zien ingesteld, een „havengewest". De gewestelijke raad zou worden samengesteld uit vertegenwoordigers van het Rijk, de Provincie, de gemeenten, de Kamer van Koophandel en Fabrieken en de organisaties van werkgevers en werknemers in het havenbedrijf. De raad zou tot taak hebben het vaststellen van een ontwikkelingsplan voor het gebied van het havengewest en voorts, mede door een uit zijn midden benoemd dagelij ksch bestuur, toezicht uitoefenen op den aanleg en de exploitatie van de havens binnen zijn territoir.

Oorzaken Centralisatie en concentratie hebben verwante oorzaken. Van

tralisatie en geval tot geval kunnen deze oorzaken verschillen en haar uitwerking concentratie. op omvang en aard van de gemeentelijke bemoeiingen kan zeer uiteenloopen. De vermelde gevallen laten, dunkt mij, de volgende

indeeling dezer oorzaken toe:

1. Het verlangen wordt gekoesterd de voorziening, welke tevoren slechts in een aantal gemeenten aanwezig is, over de streek of het geheele land uit te breiden. Met name uit zich dit in den wensch het platteland even goed te verzorgen als de steden. Zooals Van Poelje terecht heeft gezegd in zijn antwoord op het laatste Congres der Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten1): „Wij moeten wel bedenken, dat het platteland van onzen tijd er niet meer genoegen mee neemt, dat men allerlei dingen anders en minder krijgt dan in de steden". „Het zijn niet de centrale overheden, die, door centralisatiezucht bezeten, het belastinggeld over het geheele land gelijk willen uitsmeren, maar dat zijn, zoo niet de gemeentebesturen, dan toch hun dierbare gemeentenaren, die het overal willen hebben gelijk het elders mogelijk is".

2. De voorziening ontgroeit de grenzen van de gemeentelij e belangenbehartiging. Men denke aan maatregelen met sociale en hygiënische doelstelling als het toezicht op banken van leening en geldschietbanken, het instellen van keuring op eetwaren, welke indien in een deel des lands niet doorgevoerd — m de andere deelen

!) Gemeentebestuur 1938, blz. 354 en 349.

Sluiten