Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTWIKKELINGSTENDENZEN

Streven Het bezwaar, dat het streven naar winst der gemeenten de renta-

gemeentelijke . yan provinciale bedrijf in gevaar zou brengen, is vrij

distributie- 1 . j j* *L * 1 J

bedrijven overdreven. Ook zonder overneming van de distributie kan de naar winst. provincie onmatige winsten verhinderen. De provincies of de bednjven bedingen zich meest een toezicht op de voorwaarden, waarop de distribueerende bedrijven den stroom aan de verbruikers leveren De provincie Friesland gaat zóó ver, van de gemeentelijke bedrijven te verlangen, dat zij zich het maken van winst niet ten doel stellen 1).

Is het voorts zoo erg, dat de gemeenten met de distributie van den electrischen stroom winst behalen? Mijn opvatting daarover is den lezer uit hoofdstuk X § 3 bekend.

Wanneer de winst van het electriciteitsbedrijf het karakter heeft gekregen van een algemeene inkomst der gemeente, wordt bovendien het financieel bestel der gemeente verstoord door een ingrijpen van de provincie, dat deze winst wegneemt. Indien de gemeenten in sommige streken van ons land nog winst met de stroomdistributie mogen behalen, terwijl dit in andere gedeelten onmogelijk is gemaakt, is hier een element van ongelijkheid, waarmede Gemeentewet en Financieele-Verhoudingswet bij de regeling van het financieele regime der gemeenten zouden dienen rekening te houden. Gebrekkig Een gebrekkig beheer van een distributiebedrijf kan ook op beheer' andere wijze dan door het samenbrengen van productie en distributie worden verbeterd. Het provinciale bedrijf kan het distributiebedrijf met technische voorlichting en hulp bijstaan en dezen steun zal het gemeentelijk bedrijf gaarne aanvaarden.

Beheers- Uit de op blz. 404 vermelde gegevens blijkt, dat vrij veel ge-

concentratie. meenten het beheer van haar distributiebedrijf aan anderen hebben opgedragen. De gewestelijke bedrijven in Limburg en Overijssel voeren voor een aantal gemeenten het technisch en soms ook het administratief beheer van haar distributiebedrijf. Zij brengen daarvoor een vergoeding in rekening. Het bestuur van de gemeentelijke organen beperkt zich tot beslissingen nopens taneven en dergelijke algemeene zaken.

!) Zie omtrent de bemoeiing van de provincie Friesland met het beheer der distributiebedrijven het artikel van P. Sikkes in Gemeentebestuur 1926, blz. 35 en vlg.

Sluiten