Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTWIKKELINGSTENDENZEN

Al te particularistisch kunnen de gemeenten zich tegenover deze gedachte niet stellen. De belangen van de deelen mogen het belang van het geheel niet in den weg staan. Het is echter de vraag, of de tegenstelling wel zoo groot is. De gemeenten zullen kunnen billijken, dat het provinciale bedrijf op de stroomlevering engros aan gunstig gelegen gemeenten eenige winst behaalt, die ten behoeve van de stroomlevering aan de minder gunstig gesitueerde gemeenten wordt gebruikt. Is hiervoor nu bepaald de distributiewinst noodig )? Verdringing Een bezwaar van de provinciale distributie is nog, dat vaak gasbedrijf schade wordt toegebracht aan de exploitatie van gemeentelijke 835 6 1 gasfabrieken. Het provinciaal bedrijf behoeft tegenover de gasfabrieken geen égards in acht te nemen; het zal zijn politiek ter bevordering van het electnciteitsverbruik inrichten zonder acht te slaan op de gevolgen, die dit voor de gaslevering zal hebben. Zijn gasfabriek en electriciteitsbedrijf in één hand, die der gemeente, dan zal het gemeentebestuur door zijn tariefsinrichting willen verhoeden, dat de gasfabriek onrendabel en daarmede de gasvoorziening op den duur onmogelijk wordt gemaakt. Thans heeft de strijd tusschen de provinciale electriciteit en het gemeentelijke gas soms reeds geleid tot een nederlaag en een verdrijving van het gas. Dat gevolg kan men beschouwen als den uitslag van een natuurlijken concurrentiestrijd. Ik acht dit echter een minder gelukkig resultaat dan een, waarbij de bevolking en de industrie van beide voorzieningen, electriciteit en gas, gebruik kunnen maken en daartusschen naar gelang van de meerdere geschiktheid voor iedere verbruiksmogehjkheid een keus kunnen doen ).

Wederom Een belangengemeenschap tusschen provincie en gemeenten zou

belangen- ook bij de distributie van de electriciteit de tegengestelde strevingen wenscheliïr kunnen verzoenen 3). Ik geloof namelijk niet, dat de gemeenten,

1) Zie hierbij Labberton, Gemeentebestuur 1926, blz. 325, en Ir. Bakker, E.S.B. 14 en 21 October 1925. . L . , .

2) Zie Hijdelaar, Iets over het heden en de toekomst der Nederlandsche gasindustrie, Gasbelangen 1936, blz. 99. Zie ook de Duitsche Energiewirtschaftsgezetz van 1936, welke de strekking heeft de electriciteits- en de gasvoorziening te coördineeren, Gemeentebestuur

1936, blz. 48. ,

3) De Provincie Groningen wenscht met de gemeenten een gemeenschappelijk bedrijt op te richten, waarin zoowel het productiebedrijf als de distributiebedrijven zouden worden ingebracht. Over de noodzakelijkheid van deze concentratie en de mérites van de aan de

Sluiten