Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTWIKKELINGSTENDFNZEN

en op haar eigen gebied distribueert, heeft geen concessie noodig Indien voor een gemeente wel een concessie is vereischt, bestaan de bevoegdheden tot naasting en tot bemoeiing met de voorwaarden van stroomlevering slechts voorzoover de concessie gebied buiten de gemeente betreft. Ook kan vrijstelling van het concessievereischte worden verleend.

Bepalingen van provinciale of gemeentelijke verordeningen, in wier onderwerp door de wet of den nog vast te stellen algemeenen maatregel van bestuur wordt voorzien, vervallen na een jaar.

Van belang is nog, wat niet in de wet is gekomen. De Regeering Bemoeiing wilde de Provinciale Staten bevoegd verklaren regelen te stellen t™j^emeen terzake van de electriciteitsvoorziening voor zooveel betreft punten, tarieven, waaromtrent in de wet of den algemeenen maatregel niet was voorzien. Gedacht werd o. m. aan de tarieven van de gemeentelijke electriciteitswerken. Later werd deze bepaling in het ontwerp aangevuld met een beroepsregeling voor gemeenten tegen besluiten van Gedeputeerde Staten, genomen krachtens dergelijke provinciale verordeningen (artikel 11).

Wegens bij de schriftelijke behandeling geuite bezwaren werd deze geheele bevoegdheid van de Provinciale Staten uit het ontwerp geschrapt. Daarentegen wilde de Regeering nu rechtstreeks de winstmogelijkheid van gemeentelijke electriciteitsbedrijven in de wet beperken tot die van 1937 (artikel 4). Een amendement -De Geer hield ook dit buiten de wet1).

De Electriciteitswet is nog niet in werking getreden en het is dus zeker nog te vroeg een oordeel uit te spreken over de gevolgen,

die van haar toepassing in het bijzonder voor de gemeentelijke bedrijven mogen worden verwacht. Gezien haar bepalingen heeft zij in de vraag vereeniging of scheiding van productie en distributie geen partij gekozen. Deze wet zal, verwacht ik, in het stelsel der gewestelijke voorziening voorloopig geen wijziging brengen.

x) Duitschland bevordert grootere eenheid in de electriciteitstarieven, zie Gemeentebestuur 1938, blz. 508 en vlg.

Sluiten