Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgens Hugueney pleegt de debiteur een onrechtmatige daad, wanneer hij opzettelijk de verplichtingen uit zijn contract niet nakomt. Indien de derde dus meewerkt aan het opzettelijk niet nakomen door den debiteur van zijn verplichtingen, zal hij aansprakelijk zijn tegenover den crediteur.

Naar mijn meening is Hugueney met zijn systeem geheel op den verkeerden weg. Wij moeten om dit in te zien goed blijven vasthouden aan de feiten, waar het om gaat: Een debiteur pleegt contractbreuk waarbij een derde betrokken is. Wanneer kan de crediteur dien derde aanspreken voor de schade, welke hij heeft geleden? Als hij een onrechtmatige daad heeft begaan, dus als is voldaan aan de vereischten, welke de wet stelt. Of de contractbreker toevallig zelf ook een onrechtmatige daad in den zin van art. 1382 C.c. heeft gepleegd, is daarvoor onverschillig, er is geen enkel bezwaar tegen om beiden op verschillenden grond aansprakelijk te achten, immers, het is zelfs niet onmogelijk dat de contractbreker op tweeërlei grondslag aansprakelijk is.

Wij behoeven dus ook niet de consequentie te aanvaarden, dat de derde slechts aansprakelijk is, indien hij medeplichtig is aan een onrechtmatige daad van den debiteur.

Het systeem van Hugueney beperkt de aansprakelijkheid van den derde meer dan noodig is en wij kunnen er daarom niet in meegaan ')•

Henri Lalou maakt een vergelijking met de actio Pauliana en meent, dat deze laatste actie is gegrond op de onrechtmatige daad en een uitwerking hiervan is 2). Hieruit trekt hij de conclusie, dat voor onze actie eveneens vereischt is, dat de derde conscius fraudis was, d.w.z. dat hij het contract kende, aan welks schending hij heeft meegewerkt. Aan den anderen kant meent hij, dat niet zoover gegaan behoeft te worden, om aansporing tot contractbreuk te eischen: „II ne serait pas nécessaire que le tiers incite a violer le contrat".

Juist is ook hetgeen Ripert over ons onderwerp zegt 3). Hij wijst er op, dat de plicht om geen schade aan anderen toe te brengen niet alleen bestaat tegenover schuldeischers, maar ook

1) Zie over theorie van Hugueney ook: H. en L. Mazeaud: „Traité théorique et pratique de la responsabilité civile", no. 144.

2) Henri Lalou: „La responsabilité civile", no. 725.

3) H. Ripert. „La règle morale dans les obligations civiles", no. 170.

Sluiten