Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sprakelijk, tenzij hij de contractbreuk heeft uitgelokt door het doen van beloften en dergelijke. Daarentegen is volgens Meijers, de Grooth, Lalou, Ripert en Demogue reeds voldoende een soort medeplichtigheid of samenspanning tusschen den contractant en den derde, hetgeen m.i. hierop neerkomt, dat beiden bij hun transactie er bewust van geweest zijn, dat daardoor aan een ander schade werd toegebracht, doch dat zij zijn overeengekomen om desalniettemin hun transactie aan te gaan.

De afwijkende meening van Hugueney is boven reeds besproken en verworpen. Thans wü ik wat nader ingaan op hetgeen Levenbach als eischen voor de aansprakelijkheid van den derde ziet.

In de eerste plaats meen ik dat zijn terminologie eenige verduidelijking noodig heeft. Hij schrijft op bi. 18 van zijn reeds bovenaangehaald boekje aldus: „dan is er dus nog meer noodig, dan enkel maar, dat de derde opzettelijk van contractsbreuk gebruik maakt". Uit de hierna volgende voorbeelden blijkt, dat hij het heeft over het geval van medewerking door den derde aan contractbreuk, maar dan is het ook minder juist om te spreken over gebruik maken van contractbreuk. Dit laatste duidt immers op het geval, dat er reeds contractbreuk is gepleegd, doch de derde hiervan gebruik maakt om den bedrogen contractant schade toe te brengen, dus b.v. het geval, dat een winkelier weet, dat zijn leverancier de goederen heeft gekregen met contractbreuk, waardoor hij nu de artikelen beneden den vastgestelden prijs kan verkoopen zonder zelf contractbreuk te plegen. Hij maakt dus gebruik van de contractbreuk van een voorganger.

Levenbach meent nu, dat er vooral tweeërlei bij de bewuste medewerking aan contractbreuk bijkomende omstandigheden zijn, welke reeds boven werden geciteerd. De eerste omstandigheid was de volgende: „De derde doet met den contractschenner samen een opzettelijke situatie ontstaan, op welker voorkoming de geschonden contractueele verplichting juist bepaaldelijk gericht was. Het doel, waarvoor deze contractbepaling opzettelijk in het leven was geroepen, wordt opzettelijk verijdeld door deze contractbreuk". Hij geeft o.a. als voorbeeld, dat iemand den bediende van zijn concurrent beweegt aan hem de bedrijfsgegevens van zijn patroon, die hij geheim behoorde te houden, te verraden. Hij eischt dus, dat de derde de leiding bij de con-

Sluiten