Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zocht moeten worden. Door dit meewerken aan contractbreuk heeft de eischeres immers nog geen schade geleden, daar dit eerst geschiedde door de verboden uitvoer van de gerst, tengevolge waarvan zij werd beboet. Het gebruik maken van de wanpraestatie bracht dus eerst de schade aan en het was juister geweest om te onderzoeken of dit gebruik maken onrechtmatig was geweest.

In Frankrijk is men over het algemeen verder met deze ontwikkeling, vandaar, dat wij voor de verdere ontwikkeling van ons recht gebruik kunnen maken van de fransche jurisprudentie. Deze fransche rechtspraak maakt vaak gebruik in de ons interesseerende vonnissen van de uitdrukking „Amené ou facilité la rupture du contrat". Hierin ligt in het kort opgesloten, wat wij ook voor ons recht onrechtmatig achtten.

In gevallen van wanpraestatie bij arbeidsovereenkomsten troffen wij een uitgebreide aansprakelijkheid aan, die voor ons recht nog niet zou zijn te accepteeren. In andere gevallen daarentegen b.v. bij het voorkoopsrecht, zou een dergelijke aansprakelijkheid als in Frankrijk aangenomen kunnen worden.

Het uitlokken enz. van contractbreuk vindt tenslotte zijn grens bij het simpele accepteeren van een aanbod. Al weet men, dat de aanbieder contractbreuk pleegt, wanneer hij zijn aanbod gestand blijft doen, dan wordt men toch niet aansprakelijk, wanneer men niets anders doet, dan het aanbod accepteeren. Anders zou ook iedere kooper in een winkel van artikelen beneden den vastgestelden prijs een onrechtmatige daad plegen. Wanneer de wanpraestatie geschiedt bij verkoop van onroerend goed, zal niet spoedig aangenomen kunnen worden, dat enkel een aanbod is geaccepteerd. Vrijwel steeds zullen aan den koop van een onroerend goed onderhandelingen vooraf gaan en deze zullen aan den kant van den kooper bestaan in het doen van tegenvoorstellen, waarin weer een aansporing tot en medewerking aan contractbreuk gelegen kan zijn.

Het enkele gelegenheid geven tot het plegen van contractbreuk zal evenmin als het enkele accepteeren van een aanbod onrechtmatig zijn. M.i. is voor de aansprakelijkheid van den derde noodig, dat de gelegenheid speciaal met 't oog op de te plegen wanpraestatie aldus is gegeven. De handeling moet dus op een lijn staan met het opzettelijk verschaffen van middelen voor de wanpraestatie.

Sluiten