Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

medewerking aan wanpraestatie eerder een onrechtmatige daad zal zijn, wanneer de wanpraestatie zelf reeds onrechtmatig is in den zin van art. 1401 B.W., dan wanneer dat niet het geval is.

De jurisprudentie heeft zich steeds onwrikbaar getoond in de opvatting, dat wanpraestatie zonder meer geen onrechtmatige daad kan opleveren, zoodat ik de kwestie tot dusver buiten beschouwing gelaten heb. Mocht de jurisprudentie echter nog eens deze opvatting herzien, dan kan dat belangrijke gevolgen hebben, ook voor de aansprakelijkheid van den derde.

Aan den anderen kant kan er ook een argument geput worden voor de opvatting, dat wanpraestatie een onrechtmatige daad kan zijn, uit de mogelijkheid, dat het meewerken aan contractbreuk een onrechtmatige daad oplevert. Immers er is een soort samenspanning tusschen wanpraestant en derde. De wanpraestant en de derde werken samen ten nadeele van den anderen contractant en bij een zoo nauwe samenwerking is het eerder aannemelijk, dat beiden een onrechtmatige daad plegen, dan dat de eene wel onrechtmatig zou handelen, terwijl de andere geheel vrij uit zou gaan.

Sluiten