Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven auto, die door een derde wordt beschadigd. Tegen de vordering, welke voor de Rechtbank te Leeuwarden was aangebracht, werd o.a. aangevoerd, voorzoover de vordering betrekking had op de reparatiekosten van de auto, dat de betrekking had op de reparatiekosten van de auto, dat de beschadiging een schade was, welke geleden werd door den eigenaar en niet door den huurkooper. De Rechtbank overweegt zeer uitvoerig daaromtrent:

„O., dat deze opvatting is evenwel onjuist, omdat daarbij wordt over het hoofd gezien, dat bij beschadiging eener zaak, die door den eigenaar in huurkoop is afgestaan, ook, en veelal in de eerste plaats of zelfs uitsluitend, de huurkooper schade lijdt;

O., dat toch de overeenkomst van huurkoop de strekking heeft om aan den huurkooper het recht van gebruik van de betrokken zaak af te staan en om hem na algeheele voldoening van alle betalingstermijnen den eigendom daarvan te verschaffen, en hij in deze, uit de overeenkomst voor hem voortvloeiende rechten wordt benadeeld, indien de zaak wordt beschadigd;

O., dat, indien, ten einde dat gebruiksrecht weder zal kunnen worden uitgeoefend, de zaak moet worden gerepareerd, de schade hem treft en niet den huurverkooper, afgezien van het zeer onwaarschijnlijke geval, dat deze laatste zich tegenover den huurkooper mocht hebben verbonden om beschadigingen der zaak tijdens het gebruik op zijne kosten te laten repareeren, eene omstandigheid, waarop zich echter eventueel de huurverkooper bij het instellen eener schadeactie zou moeten beroepen;

O., dat de huurkooper, indien de betrokken zaak beschadiging ondergaat, eveneens in zooverre wordt benadeeld, dat hij zich het recht heeft verworven om tegen betaling van zekere termijnen zich de eigendom dier zaak in onbeschadigden staat te verschafien, en alzoo wordt benadeeld tot een bedrag der kosten, met de reparatie gemoeid, terwijl de huurverkooper, zoo de huurovereenkomst hare normale werking heeft, de zaak nooit weder in zijn bezit krijgt en nooit eenig nadeel van eene daaraan tijdens het gebruik van den huurkooper toegebrachte schade lijdt;

O., dat weliswaar de mogelijkheid bestaat, dat een huurkooper, die op een zaak nog slechts een geringe afbetaling heeft gedaan, na daaraan toegebrachte beschadiging de verdere afbetalingen staakt en de zaak door den huurverkooper laat terugnemen, en dat dientengevolge de schade, althans ten deele, op dezen laatsten terugvalt, maar dit is een uitzonderingsgeval, waarop wederom de huurverkooper, die zijnerzijds een schade-actie zou instellen, een beroep zou moeten doen;

O., dat het echter evenzeer mogelijk is, dat op het oogenblik waarop de beschadiging geschiedt, de zaak door den huurkooper reeds grootendeels is afbetaald maar hij zich desondanks genoodzaakt ziet, haar

Sluiten