Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de bedoeling van verzekering is, om risico's over een groot aantal personen te verdeelen en de schadelijke gevolgen van die risico s te neutraliseeren door de bijeenbrenging van de premies.

Naar mijn meening mag men niet op die wijze redeneeren. Het is immers geoorloofd om een op zich zelf staande verzekeringsovereenkomst aan te gaan. Daarom moet m.i. het feit, dat gewoonlijk verzekeringsmaatschappijen als verzekeraars optreden buiten beschouwing blijven. Dat een maatschappij nog andere verzekeringsovereenkomsten afsluit, mag niet van invloed zijn op de vraag, of in een bepaald geval schade is geleden.

Capitant heeft verder bezwaar tegen deze actie, omdat naar zijn meening de verzekeraar door de premiebetaling de tegenwaarde van de kans, dat hij moet betalen, heeft ontvangen. Dit argument is verwant aan dat van den advocaat-generaal van Lier en lijkt aannemelijk, vooral als de verzekeraar met zijn bedrijf winst maakt. Toch is het naar mijn meening niet juist Het gaat er m.i. niet om, of de verzekeraar de tegenwaarde heeft ontvangen voor de kans op schade, doch of de overeenkomst hem uiteindelijk voor- of nadeel heeft gebracht. Werd dit niet aangenomen, dan zou de derde ook in vele dagelijks voorkomende gevallen onbehoorlijke handelingen kunnen verrichten en schade aanrichten zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. In vele dagelijks voorkomende contracten zit immers een kans-element. Zoolang het nadeel aan een natuurlijke oorzaak is te wijten, zal de verzekeraar die schade hebben te dragen, doch het gaat niet aan om den derde vrij uit te laten gaan,' wanneer de schade gevolg is van zijn onrechtmatige daad.

Het is m.i. ook in het algemeen belang, dat dergelijke acties van den verzekeraar en den werkgever mogelijk zijn, daar ze van invloed kunnen zijn op de andere voorwaarden der overeenkomst. Wanneer de werkgever zijn schade niet op de derde kan verhalen, zijn zijn potentieele verplichtingen zwaarder dan wanneer hij het wel kan, en dus zou hij er toe kunnen komen om een lager loon aan te bieden. Evenzoo zou de verzekeraar een hoogere premie willen bedingen!

Een laatste argument voor de beschouwing, dat de uitkeeringen door den verzekeraar schade voor hem beteekenen ligt in de mogelijkheid van herverzekering, althans voorzoover en indien men herverzekering als schadeverzekering beschouwt.

Sluiten