Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O.a. is Niemeijer van oordeel i), dat herverzekering schadeverzekering is. Hij memoreert, dat men tegen dit standpunt heeft aangevoerd, dat het opeischbaar worden van een verplichting uit overeenkomst nooit schade in juridischen zin kan zijn, en geeft toe, dat het oorzakelijk verband der schade van den verzekeringnemer en van den verzekeraar een andere is, welk onderscheid voortspruit uit het feit, dat het voorwerp der verzekering een ander is dan het voorwerp der herverzekering.

Doch volgens Niemeijer lijdt de verzekeraar wel degelijk schade door de voor hem ontstane verplichting tot uitkeermg, ook al is de oorzaak der schade voor den verzekeraar anders dan voor den herverzekeraar. Hij doet voor zijn standpunt beroep op Molengraaff, die in zijn leidraad eveneens het opeischbaar worden van een verplichting schade noemt -).

Ik moge hieraan toevoegen, dat Niemeijer levensherverzekering ook schadeverzekering noemt.

Een derde vorm van bestrijding van de actie van den verzekeraar wordt gevonden in de bewering, dat de daad van den derde geen oorzaak is van de schade van den verzekeraar. In de leer van de adaequate causaliteit wil dit dus zeggen, dat de uitbetaling van de schade geen verwacht gevolg zou zijn van

de daad van den derde.

Met Ledeboer 3) ben ik van meening, dat dit onjuist is en de uitbetaling van de schade niet anders is dan een verwacht verschijnsel voor den pleger van den daad. Het is niet waar dat alleen de verzekeringsovereenkomst oorzaak zou zijn. Ledeboer zegt terecht, dat het bestaan dier overeenkomst de schade mogelijk maakt en het vermogen van den verzekeraar kwetsbaar door den daad van den derde, evenals het bestaan der overeenkomst van bewaargeving het vermogen van den bewaarnemer vatbaar maakt voor schade door een dusdanige daad, gepleegd op het bewaarde goed. Ook Meijers is van oordeel in zynnoot onder het brandstichtingsarrest, dat hier wel een oorzakelijk

verband aanwezig is. ,

Ik kom thans tot de beschouwing der actie zelf van den ve zekeraar. Men kan hier wederom tweeëerlei methode volgen.

O M Niemeijer: „Beschouwingen over herverzekering in het algemeen en levensherverzekering in het bijzonder", diss. Leiden

2) Leidraad 4e druk, 2e deel, bl. 744-745.

3) t. a. p. bl. 29.

Sluiten