Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staan te danken hebben aan bescherming van een bepaald belang.

Wanneer dus een handeling op een bepaald gebied de qualificatie van „onvoorzichtig" heeft gekregen, dan blijft die qualificatie daaraan kleven, ook wanneer op een ander gebied schade is toegebracht. Vaak zal het ook moeilijk zijn uit te maken op welk gebied de qualificatie van onvoorzichtigheid is ontstaan, maar het is niet noodig te onderzoeken en vast te stellen, waaraan de handeling haar qualificatie te danken heeft. Zoolang er niet aan andere, boven besproken, factoren is voldaan, zal er geen onrechtmatige daad hebben plaats gevonden.

Tenslotte nog een opmerking over de mogelijkheid, dat de dader een wetsartikel heeft overtreden. Tengevolge van de relativiteitsleer van den Hoogen Raad zal vaak geoordeeld worden, dat de contractueele belangen niet door de overtreden wetsbepaling beschermd werden. Dit neemt echter niet weg, dat de dader toch een maatschappelijke norm kan hebben overtreden, waarbij van belang kan zijn, dat ook een wetsbepaling is overtreden. Langemeijer heeft hierop gewezen, op het gebied der oneerlijke concurrentie '). Hij zegt: „Het enkele feit echter, dat iemand in de uitoefening van zijn bedrijf de wet schendt, wordt door de maatschappelijke moraal natuurlijk nog niet gewaardeerd als een vergrijp tegen zijn concurrenten. Mij dunkt, dat laatste geschiedt eerst dan, als de onrechtmatige gedragingen geschikt zijn om den dader een noemenswaardigen voorsprong op zijn concurrenten te bezorgen en wel een, die hij, gegeven zijn hulpmiddelen, niet langs wettigen weg (tenzij wellicht met onvergelijkelijk grooter inspanning) zou kunnen verkrijgen. Alleen in dat geval gevoelen wij de wetsovertreding als een zoo ernstige onbehoorlijkheid, ook tegenover den concurrent, dat zij een onrechtmatige daad jegens dezen vormt".

M.i. mag men ook buiten den concurrentie strijd zeggen, dat maatschappelijk onbehoorlijk wordt gehandeld als men zijn doel alleen kan bereiken, en de contractueele belangen alleen kan schenden door een overtreding van een wetsbepaling.

Indien men bij wetsovertreding niet let op de maatschappelijke norm, die ook overtreden is, dan wordt het mogelijk, dat de dader voordeel heeft van zijn wetsovertreding, gelijk Lange-

i) N. J. B. 1934 bl. 617 e.v.

Sluiten