Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Acuut

Ademhalingstypen

Na de geboorte van een vol- hiervan is wel de longontdragen kind, vertoont de dan steking. Het kan ook voorzeer uitgerekte baarmoeder- komen, dat zulke ziekten wand onmiddellijk de neiging echter eerst geleidelijk ophouzich weer samen te trekken, den, soms weken of maanden Dit, alsmede het feit, dat de nog doorsukkelen. Dan spreekt vruchtvliezen met de nage- men van het chronisch worden boorte gewoonlijk in hun van een ziekte, geheel worden uitgestooten, Ademhaling (kunstmatige) maakt, dat het bloedverlies (zie bij Ongelukken, Eerste uit de baarmoeder dan tot een hulp bij). minimum beperkt wordt. Ademhaling s typen. In

Bij een abortus nu, dus vóór hoofdzaak onderscheidt men het normale einde der zwan- borst- en buikademhaling; bij gerschap, bezit de baarmoeder- de eerste wordt de vergrooting wand deze neiging tot samen- der borstholte bij de inademing trekken in veel geringere mate voornamelijk bewerkstelligd en waar tevens juist ongemeen door de ribbenbeweging, bij de vaak stukken nageboorte tweede door de bewegingen blijven zitten, die dit ten over- van het middenrif (dat als een vloede nog in de hand werken, koepel boven de ingewanden levert een abortus een niet te borst- en buikholte scheidt), onderschatten gevaar op. Bij Het neergaande middenrif den krimineelen abortus komt drukt bij de inademing de dan nog het infectiegevaar ingewanden naar beneden en door het gebruik van onreine zoo den buikwand naar buiten, instrumenten. In den regel vinden beide

Slechts onverwijlde deskun- manieren tegelijk plaats. Het dige hulp kan het gevaar van heet, dat bij vrouwen de borst-, een en ander zooveel mogelijk bij de mannen de buikadembeperken. haling overheerscht. Bij het

Acuut. Acuut beteekent, dat geschoolde zingen is een beeen ziekte of verandering plot- wust beheerschen van beiden seling intreedt; in zooverre een eerste vereischte. staat het begrip dus tegen- Hoewel het geen zin heeft te over: geleidelijk ontstaand, zeggen, dat de een of andere Indien een ziekte acuut begint, vorm gezonder is, kan men houdt ze ook vaak acuut op. opmerken, dat eenerzijds Het meest typische voorbeeld iemand, die in elkaar gedrongen

Sluiten