Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bacillendragers

ontwikkeld lichaam traint of van buiten af versterkt, tenslotte aan den principieelen vorm niets meer zal veranderen. Bij het jonge kind is het grootste gevaar, dat het lichaam te grof wordt voor zijn, op dat oogenblik bestaande zieleconstitutie. (als men een oogenblik onder het woord ziel, de som van alle bewustzijnsverschijnselen wil verstaan).

De groote Bolk heeft eens uitgesproken : „Talenten bezit iedereen in oneindig aantal; het gaat er slechts om, of men in zijn lichaam, in den ruimeren zin van het woord, de mogelijkheid ontwikkelen kan, die geestelijke kwaliteiten te kunnen openbaren”. Dit leidt echter tot een uiterst subtiele opvatting van het begrip „ontwikkelen”. Dit gebeurt dus niet in de eerste plaats, om uiterlijk aan een aantal eigenschappen te voldoen, maar integendeel naar binnen, naar den geestelijken kant toe voldoende soepel te zijn en daarom heeft babygymnastiek, training enz. van het jonge kind altijd het gevaar in zich van een te vroege verharding van het groeiend individu.

Bacillendragers. Onze luchtwegen, ingewanden enz. zijn verre van steriel. Miriaden microben (bacillen, bacteriën)

Bacillendragers

bevinden zich in onze darmen, onze mondholte enz. Vele bacteriën, dié een rol spelen bij het tot stand komen van een z.g. acute infectieziekte,zooals longontsteking, zijn al van nature in ons lichaam, zij het ook niet in ons bloed, aanwezig en het zijn veranderingen in de menschelijke constitutie zelf, die de oorzaak zijn van de wijziging in de bestaande verhouding lichaam—bacil.

In zooverre zijn we dus allen bacillendragers. Men bedoelt hiermee echter practisch alleen die personen, die zeer speciale kiemen in hun lichaam meedragen: in de neuskeelholte diphtherie en nekkrampbacillen; in de galwegen typhusbacillen enz., meestal nadat ze de ziekte zelf doorstaan hebben, maar de parasiet niet kwijt zijn geraakt. Zulke menschen leveren dus gevaar op voor de verspreiding van de microben, vooral omdat zij er zelf niets van merken en dus geen voorzorgsmaatregelen treffen. Het opsporen van bacillendragers, vooral in soldatenkampementen, scholen enz., waar de gevaren voor een epidemie het grootst zijn, is een van de belangrijkste doelpunten onzer huidige hygiënische maatregelen. De betreffende personen worden ge-

Sluiten