Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beroepsziekten

▼oorbeelden van het laatste, zijn de kwikvergiftigingen in de kwikmijnen, de longafwijkingen van steenhouwers; van het eerste de huidkanker der arbeiders in teer- en anilinefabrieken. Hierbij sluiten zich aan de loodvergiftiging der letterzetters en zoo vele anderen. Andere beroepen beschadigen bepaalde organen door overmatige functie: glas¬

blazers hebben neiging tot speciale longziekten; bij vliegers loopt het gehoororgaan gevaar.

Weer andere beroepen hebben hun schadelijke invloed meer op het zieleleven van de persoon; voorbeelden geven telegraaf- en telefoonbeambten (nervositeit en hoofdpijnen). Men heeft in den laatsten tijd veel maatregelen getroffen, om in de eerst besproken soort beroepen, met een directe schadelijke invloed op het lichaam, de ziektekans tot het minimum te beperken door tal van voorzorgsmaatregelen. Een en ander staat onder streng toezicht van den Staat.

Deze tweede groep, die ten nauwste met onze huidige techniek en kuituur samenhangt (men noemt deze ook kultuurziekten), neemt schrikbarend toe; het gaat hier meer om den strijd tusschen

Beroerte

de persoon en zijn beroep; het is daarbij van gewicht te bedenken, dat het uiterst geringe verband, dat vele personen innerlijk nog slechts met hun werk hebben, het verliezen van dien strijd in de hand werkt. Het vroegere enthousiasme van den handwerksman voor zijn vak staat schril tegenover de hopelooze onverschilligheid, waarmee de meeste huidige kantoor-, zaken- en bedrijfsmenschen tegenover hun dagtaak staan.

Beroerte. Onder een beroerte, „apoplexie”, verstaat men een plotseling optredende hersenaandoening in den vorm van een bloeduitstorting, met als gevolg een even snel intredende, in den regel zeer diepe bewusteloosheid. Het gelaat is rood of paars, de ademhaling langzaam en snurkend. De lippen blazen mee met de ademhaling ten gevolge van een verlamming van de lipspieren. Een min of meer groot gedeelte van het lichaam is verlamd, hetgeen wel is waar pas goed te beoordeelen is, als het bewustzijn is weer terug gekeerd.

Zooals bekend treedt de ziekte welhaast uitsluitend op lateren leeftijd op. Zij gaat meestal gepaard met een meer dan normale mate van aderver-

Sluiten