Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bevriezing

Bevruchting

geven na het ontdooien langzaam genezende, zeer pijnlijke zweren, die met leelijke, vaak blauwroode lidteekens genezen. Maar ook bij den eersten lichteren graad kan achteraf na het ontdooien nog een afsterving in het betreffende deel ontstaan, vooral wanneer de ontdooiing te snel plaats vond.

Dreigt iemand in de sneeuwbergen b.v. door de kou bevangen te geraken, dan is het eerste, verradelijke verschijnsel de optredende slaperigheid, die uit alle macht bestreden moet worden. Bovendien verdwijnt spoedig het kougevoel (men hoort de personen, die in bergstreken in de sneeuw bleven steken en voor bevriezing nog gered zijn, zelfs van een behagelijke warmte spreken). In beweging blijven is dan ook het motto onder zulke omstandigheden.

Bij zulk een algeheele bevriezing is de maatregel van langzame ontdooiing ook van het grootste belang. Wrijven met sneeuw of koude natte doeken is alweer het beste middel. Zoodra de persoon zelf kan drinken, rijkelijk warme dranken toevoeren. Alles voorloopig nog in een koele omgeving. Tevens als het kan een koud bad geven, dat lang¬

zaam verwarmd wordt, over uren verdeeld.

Dit „langzaam” is een principieel verschil met de omgekeerde behandeling bij een zonnesteek e.d., waarbij men zoo snel mogelijk koelte moet toevoeren.

Bevruchting. Bevruchting beteekent het indringen van de mannelijke zaadcel in de vrouwelijke eicel, waarop deze zich gaat vermenigvuldigen (door de z.g. deeling), de aanvang van de heele reeks van

B = baarmoeder v = Scheede o = ovarium (eierstok) e = eileider

u k uitwendige moedermond

gebeurtenissen, die zich afspelen bij de vorming van het menschelijk lichaam.

Deze bevruchting vindt gewoonlijk niet, zooals men

Sluiten