Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blaassteen

Blindedarmontsteking

een desinfecteerenden, ontste- meer dan een soort voorbijkingwerenden invloed op het gaande verdooving. slijmvlies der urinewegen uit- De plaatselijke verschijnselen oefenen. van de bliksem komen overeen

Blaassteen met die van verbranding, waar-

(zie Niersteen). bij overeenkomstige graden op-

Bleekzucht treden. Bij de intreeplaats van

(zie bij Bloedarmoede). de bliksem in het lichaam ziet

Bliksemwerking.De directe men ronde brandgaten, waar inwerking, „door de bliksem vanuit rood-bruine „bliksemgetroffen worden”, beteekent figuren” in een merkwaardige meestal een onmiddellijken teekening over de huid verdood. Men kan deze aan loopen. Zij verdwijnen na een hartverlamming toeschrij- eenige dagen. Bijkomstige geven. varen worden opgeleverd door

Meestal worden de personen er metalen voorwerpen (brillen, danig bij verminkt, de kleeren knoopen, geld), die door de geverscheurd, terwijl het heele weldige hitte smelten en nog lichaam vaak meters verder extra brandwonden veroorweg geslingerd wordt. Over- zaken.

leeft de getroffene de directe Ook op de plaats, waar de inwerking, dan vertoont hij bliksem het lichaam weer ververschijnselen van een zware laten heeft, ziet men kleine hersenschudding met volko- doorboringen van de huid met men bewusteloosheid, bleeke verkoolde randen. De behankoele huid, slappe pols enz.; deling bestaat aanvankelijk in deze verschijnselen kunnen na het bevorderen van de bloedsdagen of weken alle ver- omloop en ademhaling; de dwijnen. Menschen, die zich verzorging der brandwonden in de buurt van een plaats be- geschiedt op de gewone wijze, vinden, waar de bliksem in- Blindedarmontsteking, sloeg, kunnen door de z.g. Blindedarmontsteking, appen„tegenbliksem” getroffen wor- dicitis, komt vooral bij jonge den, d.w.z. door de ontla- menschen voor, hoewel geen ding, welke in omgekeerde enkele leeftijd gevrijwaard is. richting na iederen bliksemslag Zooals de tweede naam aanplaats vindt. De verschijnselen duidt, berust de ziekte op een zijn daarbij slechts van korten ontsteking van den appendix, duur, beteekenen meestal niet het wormvormig aanhangsel

Sluiten