Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bloedzuigers

Bloedzuigers

len zij pas onder de bloedziekten.

Het bekendste voorbeeld hiervan is de pernicieuse anaemie, waarbij de productie van de roode bloedlichaampjes gestoord is. De leukemiën worden weer verdeeld in twee groepen, naar gelang van de soort witte bloedcellen, die daarbij ziek geworden zijn. Alle deze bloedziekten, die dus het belangrijkste, voor het geheele lichaam het allergewichtigste gebied aantasten, zijn zonder uitzondering zeer ernstige ziekten. Het lijkt, alsof men in het bloed met de hoogste „instantie” van de menschelijke organisatie te maken heeft, waarmee het verdere samenwerken van [het geheel staat of valt.

Bloedzuigers. Er was een tijd, dat bloed aftappen, hetzij in den vorm van een aderlating of, in kleine hoeveelheden, door het zetten van een bloedzuiger, tot de dagelijksche ingrepen van den arts behoorde. Elke dokter had zijn fleschje met bloedzuigers bij zich. Zij werden op den arm of eenig ander lichaamsdeel geplaatst, zogen zich vol en vielen dan na eenigen tijd „volgepompt” ! weer af. ,

Werden deze methoden door 1 gebrek aan inzicht op den '

■ duur ook vaak overbodig toegepast, toch is tot op den

■ huidigen dag het verwijderen , van een hoeveelheid bloed ! soms van onmiskenbaren gun-

stigen invloed gebleken (zie ook bij aderlaten).

Men heeft bij het zetten van bloedzuigers meer met een plaatselijke reactie te doen, doordat in de directe omgeving de bloedsdoorstrooming wordt bevorderd. Dit is de reden, waarom met bloedzuigers speciaal gewerkt wordt bij plaatselijke pijnen (hoofdpijn, pleuritis enz.).

Behalve dat de bloedzuiger bloed aan het lichaam onttrekt, doet hij nog iets anders: n.1. hij doordringt de onmiddellijke omgeving met een afgescheiden stof uit de zuigopening, die de eigenschap heeft bloed onstolbaar te maken. Ook hiervan maakt men gebruik, o.a. in het beginstadium van thrombose (zie aldaar) om het verder stollen van het bloed in het betreffende lichaamsdeel tegen te gaan).

Het versterken der bloedcirculatie in bovengenoemden zin, kan men tegenwoordig ook bereiken door het zetten van z.g. droge koppen. Dit zijn kleine glazen klokjes, welke met een eenvoudigen kunstgreep zuigend op het betreffende lichaamsdeel worden vastgedrukt, zoodat

Sluiten