Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brandwonden

Brillen

koling van de weefsels zijn niet de natte huid in de zon opgetreden. Deze litteekens be- laten opdrogen. De pijnlijke hoeven na afloop vaak chirur- roodheid en eventueel ook de gische behandeling vanwege blaren moeten geheel volgens de bewegingsbelemmeringen, de besproken regels behandeld die zij kunnen veroorzaken worden, d.w.z., dat het allerals zij in de buurt van ge- beste is en blijft, de opperwrichten zitten. I vlakte volkomen droog te hou-

Zijn er bij brandwonden groote den en slechts dik te bepoedelappen huid verloren gegaan, ren met b.v. talk of dermatol. dan is het om het al te lang- Krijgt iemand na een uitgezame herstel wat te bevor- breid „zonnebad” koorts en deren soms noodig om op de hoofdpijn, dan geldt ook hier: wondvlakte gezonde huid te drinken en nog eens drinken, planten, een van de dankbaar-1 in afwachting van verdere ste kunstbewerkingen, waar- hulp. over de moderne chirurgie be- Brenk schikt. Is er een flink deel (Zie bij ingewandsbreuk). van het lichaamsoppervlak Brillen. Voor niet al te verbrand, dan dreigen er ook langen tijd werden de kinalgemeene ziekteverschijnse- deren, die op school een bril len op te treden : groote dorst, I droegen, door hun kameraden misselijkheid, sufheid, zwakke dikwijls geplaagd en uitgepolsslag, koorts enz. Vóór alles I lachen. Zoo hier en daar op moet men er dan voor zorgen, school bevond zich een derveel vocht, liefst heete dranken gelijke verschoppeling, die toe te voeren; ook alcohol isI,,kippig” was. Tegenwoordig hier zeer op zijn plaats. zijn vele personen blij in den Een apart gebied vormt de bril een instrument gevonden verbranding door de zon in te hebben, dat hun „goed onze spaarzame zomersche staat” en tenminste hun gelaat dagen. Ook deze, in het alge-1 een uitdrukking bezorgt van meen lichte graad, kan ge-1 strengheid, zelfbewustzijn en vaar opleveren bij te groote wat dies meer zij. Dit als uitgebreidheid; het is zeer on- karakteristiek van de veranverstandig zich de eerste dagen derlijkheid van de algemeene al dadelijk flink te willen laten opvatting in den loop der tijden, bruin, branden; dit dient ge-1 Brillen worden gedragen om leidelijk te gebeuren. Vooral | brekingsafwijkingen van het

5

Sluiten