Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Collaps

Compressen

dat er Plotseling een den en hem als het kan wat verandering in den sterke koffie te laten drinken, bloedsomloop mtreedt doordien Complicatie. Complicatie be-

va£ bJ^trLCb m gu°nded tCekent b*jkomende omstan-

van de sterk verwijde buikva- digheid, d.w.z. iets wat aan van’wT?’ terTjl dC rest het oorspronkelijke als nieuw hi * lchaaI” haast geen probleem wordt toegevoegd. Woedtoevoeren-doorstrooming Wanneer iemand verkouden meer heeft. Het hart krijgt is, heeft hij een ontsteking het daardoor zwaar te verant- van het neusslijmvlies. In! woorden, wat blijkt uit den dien deze overgaat op een snellenenzwakkenpo&^iea13 der bijholten *an d/

lege!i b‘J dezen toestand op- voorhoofdsholte b.v. dan

eedeaaidTeiVeHS “ d® bfoe*druk sPreekt men van een compligedaald. In den regel zijn de catie. Zoo ook b.v., indien

koJiTlan b Cek’ ^ voelen iemand biJ een appendicitis ti-f . . . een buikvliesontsteking krijgt,

ün ,!! !!•18 °P te7atten ais Een complicatie kan dus dikomlonn^'ittin!i vao den bloeds- wijls erger zijn dan de oor-

ondoop deze^reigttestofcfcen Lpr^keiyke kwaal) ja vaak

ten ^ J ai^" ** vaatzfek- genoeg een verkeerden afloop acute infectie.ziek-1 ten gevolge hebben. Het voorelkp < °us°ntsteking) en na komen van complicaties is dan r“.£°?te “spanning voor ook een van de opgaven van bJ°edomloop kan een col- de geneeskunde, zelfs bij overilaps intreden Ook na veel gens gewoonlijk onschuld"* gebruik van bloeddrukverhoo- verloopende ziektetjes. En een najLtï geneesmiddelen (adre- van de voornaamste aanklach, '* ten, die tegen de z.e. kwak-

De toestand is zonder uitzon- zal verij steeds weer uitge-

teekle*rin^lejfi0‘llabeefen be_ sproken worden, is, dat zijner Alt ml,r i)k samenvallen. menschen toe brengt met erom gaan den ziekten te blijven rondloopen bloedomloop weer aan te zet- tot op het oogenblik, dat misï " “ d??. bloeddruk te ver- schien onherstelbare complih niet dadelijk caties zijn ingetreden,

medische hulp aanwezig is, Compressen. Compressen zorge me„ ervoor, vóór alles beoogen de inwerking van een de patiënt zeer warm te hou-1 vloeistof ergens op de opper-

Sluiten