Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Constitutie

Coué

Of iemand dus neigt tot bepaalde ziekten, b.v. tot herhaalde angina’s, middenoorontstekingen, longziekten enz. is zeker in de eerste plaats afhankelijk van zijn constitutie, d.w.z. van de geaardheid van tal van verrichtingen en toestanden in zijn lichaam. Bepaalde constituties zijn aan het lichaam af te lezen; een teere constitutie drukt zich in huidskleur en -glans, beenderbouw, lichaamshouding enz. duidelijk uit; kortom, in den algemeenen lichaamsvorm vindt een dokter tal van gegevens om zich een oordeel over deze constitutie te vormen. Wat men alles echter tot de constitutie zou moeten rekenen, valt moeilijk te zeggen. Een mensch is een samenstelling van lichaam en ziel in één persoonlijkheid. De hoedanigheid van zijn zieleleven en van zijn geestelijk leven, hangen ten nauwste samen met elkaar. Allen met elkaar vormen zij zijn algeheele constitutie.

Als men voor de algemeene ; bepaling van ziekte, de uit- 1 drukking „een verstoring van i het evenwicht” wil nemen, : mag men „zwakke en sterke” ] constitutie omschrijven als de 1 samenstelling van de heele per- < soonlijkheid, beoordeeld naar ! de meerdere of mindere nei- 1

■ ging om uit dit evenwicht te

■ geraken.

Coué (Methode van). De methode van den Franschen apotheker Coué gaat van de gedachte uit, dat elke afwijking of ziekte in het lichaam op te vatten is als de verstoring van een orde, welke heerscht in de gezamenlijke eenheid der levensprocessen.

Wanneer een wanorde tot orde gebracht wordt, is het resultaat steeds hetzelfde, al is het uitgangspunt ook nog zoo verschillend. Zoo moet men begrijpen, dat het volgens de denkwijze van Coué volstrekt niet absurd is, met behulp van een nagenoeg uniforme formule geheel uiteenloopende, totaal verschillende ziekten te willen genezen. Coué stelde zich voor, om door het gedurig en intensief herhalen van bepaalde suggestieve zinnen („eiken dag in elk opzicht wordt ik beter en beter; en het vermaarde „5a passé”, „het gaat over”), een invloed uit te oefenen op een zeker ordescheppend element in ons lichaam. De eenige wijze, waarop men dit zou kunnen doen, zou dan zijn langs dezen wegvanzelfsuggestie. Het wezen der ziekte wordt dus totaal genegeerd.

De methode van Coué is primitief en staat schril tegenover

Sluiten