Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doorstraling

Dorst

komen. lederen morgen moet ondervindt) na den doffen dede geheele rug, ook de hielen, primeerenden, algemeen storenin e gewasschen en daarna den invloed van een verstopstevig ingewreven worden. Of ping. In den dubbelen zin men hiervoor nu kamferspiri- des woords is het de mensch tus, eau de Cologne of kwee- lichter geworden, perensap gebruikt is van min- Misschien is het niet geheel zonder belang Daarna moet men der verband, dat magnesiumden geheelen rug met talk zouten (bitterzouten) vanoudsbepoederen. Goed is het ver- her bekende laxantia zijn. der om de plaatsen, die ge- Magnesiumertsen hebben bijna dmkt worden zooveel moge- altijd een bladderigen of stralyk te wisselen en den patiënt ligen bouw; magnesium zelf dus afwisselend van de eene brandt met een uiterst fel op de andere zijde te leggen, lichtende vlam.

Behalve voor de behandeling Dorst. De vochtopname (door der wonden, hetgeen slechts on- drank en voedsel) en-afgifte der medisch toezicht mag plaats (urine en zweet voornamelijk! vinden, is ook bij dreigend zijn bij den mensch in een

Zg‘ ’>lÖhn” Cen betrekkelÜk vast evenwicht goed middel om de bloeds- met elkaar. Dit evenwicht omloop aan te zetten. Dit is ontstaat in den loop van het k^?.m, met duur toestelletje, eerste levensjaar, waar het flat bij het haardrogen wel voedsel grootendeels nog vloei-

wabrmpkt 7”** £7 baar is en de gewichtstoe-

droge , luchtstroom en afname met vochtverlies et. Tweemaal per dag ge- ten nauwste samenhangt. Het durende 10 minuten „föhnen” geheele verdere leven door

VJlrt r, is de mensch gehouden zijn

Doorstraling. Dat men voor vochtverlies betrekkelijk zeer laxeeren, schoon schip maken snel weer aan te vullen

Sina°0k uhe\ tw°ord door- Als hoofdgemiddelde kan men riï^g gebruikt’ hangt wel zeggen, dat de mensch per dearmee samen, dat men deze dag twee 4 drie liter vocht

wPrtJrteiï,1S #.met licht' tot zich neemt (dit hoeft vol-

werking heeft vergeleken. Dit strekt niet in den vorm van

s eenigszins na te voelen als drinken) en evenveel op de men de psychische, geestelijke genoemde wijzen weer ververfnssching gadeslaat (of zelf lies*. F.n

Sluiten