Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Drenkelingen

Droomen

zij weder verdwijnt. Bij het weer zwemmen naar de oppervlakte van het ijs moet men naar het donkere gedeelte (het wak) zwemmen.

Er worden verschillende regels gegeven hoe te handelen met drenkelingen die zich in hun doodsangst aan hun redder vastklampen. In de practijk komt het er wel steeds op neer, dat men naar de speciale omstandigheden zal moeten handelen, maar in elk geval is een eerste gebod, op een spartelende drenkeling niet rechtstreeks toe te schieten, maar precies te weten wat men doen wil voor men in zijn bereikkomt; juist diegenen, die zich voor den redder lastig gedragen, hebben meestal nog genoeg bewustzijn om aan een dreigend bevel te gehoorzamen. Men moet de gevaren, die hieruit voort kunnen vloeien nooit onderschatten. Alvorens men tot kunstmatige ademhaling daarna wil overgaan, legt men den persoon op den buik en tilt zijn onderlichaam een weinig omhoog om evtl. naar binnen gekregen water, vooral uit de luchtwegen, weer naar buiten te laten loopen. Er zij nog eens aan herinnerd en dit kan niet genoeg gebeuren, dat men een bewustelooze nooit iets tus-

schen de tanden moet probeeren te gieten van warme dranken of wat dan ook. Men moet wachten tot ze zelf kunnen slikken.

Het is verrassend te hooren, hoe dikwijls het nog gelukt een drenkeling weer bij te brengen, die reeds dood gewaand werd, omdat hij te lang onder geweest was. Men mag den moed dus niet gauw opgeven.

Als bijzonderheid moge nog iets vermeld worden van hetgeen de drenkeling intusschen zelf ondergaat. Telkens weer ontmoet men menschen, die ,,op het randje” van den

dood geweest zijn en door

kunstmatige ademhaling weer tot leven gebracht werden. Zij deelen allen mede intusschen een eigenaardige toestand doorgemaakt te hebben, waarbij zij hun geheele leven als een groot tafereel zoo ongeveer op de wijze van een film

voor zich hebben zien af¬

spelen. Meestal (waarschijnlijk altijd, niet iedereen schijnt het even nauwkeurig op te merken) in omgekeerde volgorde, eindigend met de kinderjaren.

Droomen. Droomen is een toestand die op den overgang ligt van waak- en slaapleven. Het is ook daarom, dat men

Sluiten