Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Droomen

Duimzuigen

een deel van de voornoemde wetmatigheden zich verder blijven afspelen. Men ziet dit b.v. bij het ijlen van koortsige menschen, die men soms wel toe kan spreken, doch die verder niet bij machte zijn hun oordeelsvermogen „bij elkaar te houden”. In andere gevallen heeft men te doen met ziekten, waarbij de stoffelijke oorzaak zeer diep verborgen ligt en het hoofdverschijnsel juist bestaat in het voortdurend verblijven in den droomtoestand of althans een voortdurend daarin terugkeeren. Men heeft dan te doen met die ziekten die men tegenwoordig algemeen als geestesziekten aanduidt. Door het feit dat zulke menschen bij het zg. hallucineeren hun zintuigelijke waarnemingen (of die nu van buitenaf of van binnen uit komen) gesymboliseerd, dikwijls in een gecompliceerd beeld toegevoerd krijgen, is de uitdrukking „krankzinnig” niet ondoeltreffend. Ook met deze personen kan men wel degelijk zoo nu en dan kontakt krijgen, maar men beleeft dan telkens, dat ze niet in staat 1 zijn voortdurend over hun oor- : deelsvermogen te beschikken 1 en zich over moeten geven aan : het dwingende karakter hun- I ner „droomvoorstellingen”.

zijn hun oordeelsvermogen „bij elkaar te houden”. In andere

Duimzuigen. Duimzuigen is een van de veel voorkomende hebbelijkheden, die een aantal kinderen vanaf hun prilste jeugd een zekeren tijd bezitten. Afgezien daarvan, dat vele ouders de aanblik van een slapend kind met zijn duim in zijn mond niet bevalt, is het een feit, dat de vorm van den mond en vooral den stand van de snijtanden er op den duur door beïnvloed kan worden. Het duimzuigen hangt ongetwijfeld samen met een te lang „baby-blijven” van het kind in bepaalde opzichten. Soms is dit element diep verborgen in zijn wezen. Een goede oplossing op den duur is het om het kind een flink gebruik van zijn handen, vooral ook van zijn vingers te laten maken, hetgeen het bewustzijn aldaar versterkt (handwerken, boetseeren, schilderen; geen puzzles of legkaarten !). Direkte middelen (bittersmakende stoffen aan den duim smeren enz.) evenals veel verbieden hebben vaak de omgekeerde werking; het lijkt wel of men er de gewoonte veeleer mee fixeert. Men moet niet uit het oog verliezen, dat het hardnekkige duimzuigen altijd een compensatie (vervanging) is van een onbevredigde behoefte of drang

Sluiten