Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Engelsche ziekte

Engelsche ziekte

den druk en de spanning, die voortdurend door de omgeven lichaamsholten en door de spieren er op wordt uitgeoefend. Daardoor worden de ribben met den buikwand mee naar buiten getrokken en ontstaan er allerlei vervormingen van de borstkas; de lange pijpbeenderen neigen tot krom worden (O- en X-beenen). Echter niet alleen het beenderenstelsel, maar ook de inwendige organen vertoonen afwijkingen. Milt en lever zijn vaak vergroot, alles neigt er toe buiten zijn vorm te gaan. De algemeene voedingstoestand is vaak slecht ook al zijn de kinderen dik; vaak zweeten zij veel. Uit een en ander blijkt, dat de stofwisseling wel degelijk ook meedoet aan het geheel. Het is dus duidelijk dat men bij de rachitis met een ziekte te doen heeft, die de totaliteit van het geheele lichaam aangrijpt.

Door dit alles komen de kinderen er niet toe zich op tijd op te richten, te gaan zitten, te gaan loopen; in al deze dingen zijn ze te laat.

Niet altijd hoeven alle voornoemde verschijnselen tegelijk voor te komen. Men ziet integendeel nog al eens dat bij het eene kind de verschijnselen aan het hoofd het duidelijkst

zijn, bij het andere de rozenkrans en bij het derde de afwijkingen der ledematen. Vaak duidt bij overigens gezonde kinderen de vorm der voorste snijtanden slechts aan, dat zij toch niet geheel aan de ziekte ontkomen zijn. Engelsche ziekte komt in alle rangen en standen voor. Het moge waar zijn, dat slechte hygiënische toestanden het ontstaan begunstigen, zeer zeker de genezing vertragen, maar geen enkele stand is er voor gevrijwaard. Dit komt omdat het eene kind over zoo veel meer krachten, die den opbouw van zijn lichaam bewerkstelligen, moet kunnen beschikken, dan het andere. En het beste voedsel en de gunstigste algemeene omstandigheden kunnen toch nog een betrekkelijk tekort daaraan vertoonen.

Deze krachten vindt men vooral in het gebied der z.g. vitaminen. Wanneer men algemeen rachitis als een avitaminose opvat (zie aldaar) wil dit slechts zeggen, dat ook bij het meest gezonde voedsel toch nog rachitis kan optreden, omdat voor dat speciale kind een overmaat van vitaminekrachten noodzakelijk was. Deze overmaat kan men in den tegenwoordigen tijd

Sluiten