Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geheugen

Geslachtsrijpheid

veer waarop het eerste zelf- wijzer en opvoeder van jonge bewustzijn gaat ontwaken en scholieren.Hoewel een dergelijke het kind dan ook b.v. voor het gedachtengang misschien nog eerst „ik” gaat zeggen. revolutionnair is, kan toch uit-

A1 is het geheugen, zooals ge- gesproken worden, dat men zegd, een vermogen van het men- haast den indruk krijgt alsof schelijke zieleleven, het is aan met den ouderdom, met het het lichaam evenzeer gebonden, slinken der oorspronkelijke viZooals aan den eenen kant de taliteit, het lichaam zich tengeheugenschat van een per- slotte nog in stand weet te soon nauw samenhangt met de houden met de prilste jeugdaandacht die hij heeft voor de krachten, die diep in de perindrukken der buitenwereld, soonlijkheid verborgen lagen zoo is aan den anderen kant en met het bovengenoemde hereen ziekelijke of abnormale inneringsvermogen iets uitlichamelijke toestand in staat staande gehad, hebben, het herinneringsvermogen ge- Geslachtsrijpheid. Met onheel of gedeeltelijk op te hef- geveer het 14e jaar wordt de fen. Een treffend voorbeeld jongen of het meisje „geslachtsgeeft de geheugenstoornis van rijp”, d. w. z. zijn de inwendige sommige gevallen van hersen- voortplantingsorganen, de kiemschudding waarbij de herin- klieren, zoover ontwikkeld, dat nering aan de onmiddellijk zij voor de voortplanting dienst vóór het ongeluk plaats gevon- zouden kunnen doen. Bij het den hebbende gebeurtenissen meisje toont zich dat vooral geheel verdwenen kunnen zijn door het intreden der maanden dat vermogen ook voor de stonden, bij den jongen vooral eerstvolgende gebeurtenissen door het optreden der secunnog zeer zwak is (z.g. zwakte daire geslachtskenmerken, den van de inprenting). Men kent zwaarderen haargroei (baard en verder de geheugenzwakte van snor), de stemwisseling (,,het oudere menschen, die tevens overslaan der stem”), gekenmerkt wordt door het Men let daarbij ook op een ander feit, dat zij wel hun kinder- proces dat slechts indirect sajaren nog zoo goed, zelfs nog menhangt met de genoemde beter dan vroeger, gaan her- geslachtsrijpheid.Wanneer men inneren. Hoe prachtig het kin- nJ. het kinderleven beziet in derlijk geheugen ontwikkeld zijn opeenvolgende perioden van pleegt te zijn weet iedere onder- geboorte tot tandwisseling, dan

Sluiten