Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gonorrhoe

Gordelroos

een glycerinespuitje moeten zoe- branderigheid en pijn bij het ken. De gevoeligheid ervoor is urineeren naast afscheiding uit zeer verschillend. Sommigen, het urinekanaal; bij de vrouw vooral oudere menschen, mer- afscheiding (dikwijls bloederig) ken er weinig van: bij anderen uit de scheede, benevens vaak heeft het een stormachtige uit- ook urineklachten Het spreekt werking, er zijn zelfs menschen vanzelf, dat de ziekte bij een die er flauw van vallen! Kin- vrouw eerder over het hoofd deren verdragen het meestal gezien wordt. Soms bestaat er goed. Men geeft hier 5 tot 01 aanvankelijk een geringe koorts, c.c. Ouderen tot 20 c.c. De gly- geregeld ook een min of meer cerine spuitjes (liefst geheel van uitgesproken ziektegevoel, De metaal) in den handel zijn in ontsteking van de urinewegen den regel van 10 c.c. (tot aan de blaas) en bij de

Bij zeer jonge kinderen geeft vrouw van de scheede is niet men veel beter een „zeeppenne- het grootste probleem. Er zijn tje” (zie aldaar). tegenwoordig vele middelen om

Gonorrhoe. De gonorrhoe ze te overwinnen. Erger en (druiper) is een geslachtsziekte, hardnekkiger zijn de complidie, zooals deze betiteling aan- caties, die optreden tengevolge duidt, alleen of nagenoeg alleen van een overspringen der ziekte door geslachtsverkeer overge- op de naburige inwendige gebracht wordt. Een enkele maal slachtsorganen (de bijbal bij (slechts bij meisjes en vrouwen) den man, de baarmoederholte, komt het voor, dat een besmet- de eileiders en eierstok bij de ting plaats vindt door het ge- vrouw), terwijl altijd nog het meenschappelijk gebruik van gevaar dreigt van een gelukkig waschlapjes, handdoeken en zeldzamere derde uitbreiding: dergelijke. De ziekte vertoont die door het geheele iichaam, zich voornamelijk als een ont- zich uitend in gewrichtsontstesteking van de slijmvliezen van kingen, hartklepontstekingen en de geslachtsorganen en de urine- zelfs in enkele gevallen in een wegen. Er wordt overvloedig generale bloedvergiftiging (sepetter afgescheiden die de z. g. sis).

„gonococcen” bevat (bacillen Vooral de laatstgenoemde aandie men als de verwekkers der doeningen zijn van ernstigen ziekte beschouwt). Bij den man aard.

is het eerste verschijnsel, enkele Gor d|e 1 r o os. Gordelroos dagen na de infectie optredend, noemt men een ziekte, die zich

Sluiten