Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Harden

Hartgebrek

door het ijs zakten, sedert dien ’s avonds heilzaam of rustgevoorgoed b.v. van hun eeuwig- vend kan werken, ligt voor de durende verkoudheid genezen hand, eveneens dat het stelselwaren. Het geldt daar echter matige geheel koud afwasschen steeds individueele gevallen. van alle kinderen dikwijls op Zoo valt over de enkele feiten zijn best een schrikbeeld van moeilijk iets algemeens te zeg- die tijden bij hen achterlaat, gen. Het gaat er om, dat men Wel dient er iets gezegd, waar zijn gezond verstand en gevoel het gaat om paedagogische laat werken. Het komt voor, maatregelen bij jonge kinderen, dat de buren iemand voor Juist waar men dezulken door moordenaar uitmaken, omdat verschillende uiterlijke kunstde baby in den winter warm grepen minder vatbaar wil maaangekleed en toegedekt ligt ken, sterk wil maken, ze wil te slapen. Wie van nabij gezien harden, moet men begrijpen en heeft hoe gezond en toch na- weten, dat harden beteekent: tuurlijk zulke kinderen er uit hard maken; dat men echter bij kunnen zien, zal met zulk een een jong individu te maken oordeel even wachten. Dat het heeft met een zich ontwikkete dik gekleed gaan in warme lend wezen en zulk een verharjaargetijden juist vatbaar maakt ding (geestelijk of lichamelijk) voor kouvatten is ook een over- voor een kind een moeilijkheid bekende ervaring. beteekent om zijn lichaam naar

Voor een werkelijk vruchtba- zijn eigen wil te vormen. Met re ontwikkeling van het weer- name moge men hieraan denstandsvermogen is vaak het ken bij de meer en meer opomgekeerde juist van wat men komende methode om kleine zou denken. Kleine kinderen kinderen door gymnastiekoefezullen later veel beter tegen ningen en andere handgrepen kou bestand zijn als ze in hun een weerstandsvermogen te eerste jaren betrekkelijk zeer bezorgen (zie bij babygymnaswarm gekleed zijn geweest. tiek). Men loopt kans de naMen vergete niet, dat het vaak tuurlijke lichaamsontwikkeling gezonder iseensflinktezweeten die voor elk kind verschillend is dan het koud te hebben. Dat en moet mogen zijn, ernstig te voor bepaalde menschen (op storen.

raad van bevoegde zijde) een Hartgebrek. Niet iedereen, voorzichtige kuur van koude wiens pols wel eens overslaat, afwasschingen ’s morgens of die wel eens een hartklopping

9

Sluiten