Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hartkloppingen

Hartvergrooting

voor bloedsomloop en uitschei- rythme van het hart behoudingsprocessen, wel degelijk den. Men moet bij het hart weer voor te schrijven. scherp onderscheiden tusschen

Hartkloppingen. De angst hartkracht en hartrythme. Een voor een hartkwaal, „het aan ziek, verzwakt hart kan een het hart te hebben” is bij velen zeer behoorlijk rythme verzóó groot, dat zij bij de ge- toonen, terwijl integendeel iedachte er aan reeds hartklop- mand die veel hartkloppingen pingen krijgen en dit als een heeft, zeer vaak juist geen dusonmiskenbaar teeken ervan be- danige „hartkwaal” heeft, schouwen, dat er al iets niet Zulke menschen krijgen hartin orde is. Reeds hieruit kan kloppingen midden in den nacht men weten, hoe zeer de harts- of onder het werk, zonder dat werking van de psychische (of er aanleiding voor te vinden is. ziele-)gesteldheidafhankelijkis. Het is een onaangenaam geIedereen kent het „hartklop- voel, dat hun het verder werpen” bij een of andere opwin- ken een oogenblik kan beding (toezien bij een wedstrijd, lemmeren. Men moet zich daarexamen doen); men spreekt van bij dus voorstellen, dat het het „bonzen van het hart in de hart bij hen een rythme heeft, keel ’. Er zijn menschen die op dat uiterst snel uit z’n evenden geringsten indruk, op het wicht geraakt en dikwijls reeds eerste het beste voorval reeds door een zeer geringe, inwenmet hartkloppingen reageeren. dige verschuiving in de verhouHet is of zij niet alleen met hun ding van de invloeden, waaroogen en ooren, maar ook met aan het hart in ’t lichaam bloothun hart „waarnemen”. Wat staat, uit dat evenwicht geaan het bewustzijn van ande- raakt, om er wat later even ren voorbijgaat zonder eenigen „redeloos” weer in te komen, indruk te maken, is voor hen Hartvergrooting. Men moet reeds „emotie”. Dergelijke hart- een functioneele en een pathokloppingen hoeven niets zieke- logische hartvergrooting onderïjks te beteekenen. Zij zijn scheiden. Iedereendiezichlichasteeds een uiting van de mate melijk sterk inspant (sportmenvan de lichamelijke reactie op schen) heeft tijdelijk een voluziele-mdrukken. mevergrooting van het hart. Bij

Nu zijn er menschen, die ook in getrainde menschen kan deze hun rustigste oogenblikken een (betrekkelijk altijd geringe) verovermatige gevoeligheid van het grooting blijvend zijn. Het gaat er

Sluiten