Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoest

Hoest

en zooveel ontkleeden dat een waarom bij ontsteking der bronruime huidademhaling weer chiën (bronchitis) de hoest zoo mogelijk is. Wasschen met koel op den voorgrond staat. Men water, met alkohol (om de kan daarbij goed hooren of de huidvaten te verwijden) is ook hoest meer veroorzaakt wordt hier op z’n plaats. Pas na weer- door het overgevoelige, ontstointreding van ’t bewustzijn ster- ken slijmvlies (de droge hoest) ke koffie e.d. laten drinken of doordat telkens hoeveelheden (aanzetten der hartswerking). slijm verwijderd moeten worHoest. Hoesten ontstaat voor- den („volle” hoest, „losse” al door prikkeling, „kriebeling” hoest).

van het bovenste gedeelte van Een apart hoest-type kent men de luchtwegen, dat wil dus zeg- bij de kinkhoest, waar de buigen van de groote bronchiën, de tengewoon heftige hoestkramluchtpijp en het strottenhoofd, pen, periodiek optredend, wel Het beste voorbeeld hiervoor is het hoofdverschijnsel zijn en een hoestbui, die ontstaat door zeker ook veroorzaakt worden het inademen van rook, damp door een groote overgevoeligenz. Bij een ontsteking van de heid van het slijmvlies der bovoornoemde deelen kan zelfs venste ademhalingswegen, de gewone ademhalingslucht Ook is wel te onderscheiden of voortdurend een hoestprikkel de hoest mogelijk slechts ontveroorzaken. Ook spreken heeft staat vanuit het strottenhoofd dan vaak hetzelfde resultaat. of de keelholte. Men krijgt dan Minder bekend is het, dat hoest- meer de „kuch”. Sommige neiging optreedt bij ontsteking menschen hebben zich keelvan het borstvlies (pleuritis) schrapen of kuchen tot een zoolang er zich nog geen vocht ware gewoonte („zenuw-kuch ) gevormd heeft en de twee vlie- gemaakt.

zen (longvlies en borstvlies) nog Hoestmiddelen moet men dus over elkaar wrijven. Dit ver- onderscheiden in zulke, die de klaart de hoestneiging bij long- gevoeligheid van het slijmvlies ontsteking. De producten die verminderen, zooals b.v. codezich daarbij in de long zelf ïne-houdende stoffen (codeïne ophoopen, veroorzaken pas is een bestanddeel van opium, hoest indien ze door de slijm- dat speciaal kalmeerend in dit vliezen omhoog gewerkt worden gebied werkt) en in zulke, die tot ze in de „gevoelige” streken de slijmafscheiding bevorderen komen. Dit is dan ook de reden lin de luchtwegen en zoodoende

Sluiten