Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Huisapotheek

Huwelijk

een goede wondreactie. Men 12. Een flink scherpe verbandmoet vooral een fleschje met schaar.

wijde stop nemen, omdat het 13. Een fleschje 5 pCt. joodin den winter een zeer taai tinctuur, o.a. goed voor het aangoedje is. stippen van de vele onbedui-

6. Voor tal van zaken is zuivere dende huidschrammetjes, die vaseline een universeel middel, men in den loop van den dag Als men het niet inwendig ge- op kan loopen. bruikt als glijmiddel bij verstop- 14. Een paar vingers van oude ping, dan is het bij tal van ge- zwart-garen handschoenen om nezende wonden bruikbaar.Ver- over verbonden vingers te drader voor een niet-klevend gaas- gen.

verbandje, of bij springende lip- IS* Een Paar driekanten doeken pen en handen of dichtplak- (zie bij verbandleer). kende oograndjes, bij ontstoken 16. Een groote hoeveelheid veioogleden en ten slotte een uit- ligheidsspelden. komst voor veel kinderen en Huwelijk (Onderzoek voor

moeders bij het rectaal aanleg- het). Het is te begrijpen dat er gen van den thermometer. steeds weer stemmen opgaan, 7 Boorwater, in 2-percentige steeds weer van vele zijden geoplossing, vooral geschikt voor maand wordt om toch nooit oogwatjes (roode oogen, na stof- zonder medisch overleg een hufige dagen) en voor allerlei welijk aan te gaan. Er zijn zoovochtige compressen, vooral in veel huwelijken van den aande buurt van het gelaat. vang af een bron van teleurstel-

8. EenfleschjeAmmonialiquida, ling en ellende geweest, alleen

speciaal voor steken van bij of doordat een van de partijen of wesp, ook geschikt om aan te ook beide niet tot dien stap gelaten ruiken door flauw geval- reed of er in ’t geheel met voor len personen. geschikt was, dat men de even-

9. Talkpoeder (speksteenpoeder) tueele wenschelijkheid van een

voor het bepoederen van ge- stelselmatig onderzoek in dien irriteerde lichaamsdeelen, jeu- zin vóór het huwelijk ernstig kende huidplekken, na verbran- onder de oogen moet zien. ding door de zon enz. Niettemin zit er veel aan dat

10. Brandwindsels, meerdere, vraagstuk vast. Uit meerdere 10 cm breed, vooral in huisge- overwegingen kan een huwelijlc

met kleine kinderen. ontraden worden. Ten eerste

11. Een splinterpincette. kan iemand met gezond zijn,

Sluiten