Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Impotentie

Inenting

wijze van passieve immunisa- selen. Deze incubatietijd is voor tie. _ de verschillende ziekten zeer

Impotentie. Impotentie be- uiteenloopend. In ’t algemeen teekent: onmacht. Men kan het geldt de regel, dat ernstige ziekwoord in die beteekenis op vele ten en korteren incubatietijd gebieden gebruiken; hier is be- hebben dan een onschuldige, doeld op sexueel gebied. De Een uitzondering op dezen reimpotentie, de onmacht dus gel vormen echter zeer chroom sexueel verkeer te hebben nisch verloopende ziekten, zoomoet men scherp onderschei- als b.v. de lepra (melaatschheid) den van de steriliteit, die op waarbij de incubatietijd een jaar de mogelijkheid van een be- en meer kan zijn. vruchting slaat. De impotentie Gemiddeld is de incubatietijd behoort dus in de eerste plaats van:

thuis in het gebied van de psy- Roodvonk 4 dagen

chiatrie. De gevallen, waarin een Diphtheritis 2—5 dagen

lichamelijke afwijking tot im- Mazelen ± 12 dagen

potentie aanleiding geeft (aan- Kinkhoest 2—3 weken

geboren afwijkingen der ge- Waterpokken ± 2 weken

slachtsorganen) zijn zeldzaam. Buiktyphus 1—2 weken

Psychische impotentie komt veel Bof 2—3 weken

meer voor, soms tijdelijk ten- Inenting. Bij inenting of gevolge van een min of meer vaccinatie beoogt men, door groote disharmonie der ziele- inbrengen in het lichaam van krachten, soms het geheele le- kleine hoeveelheden van een ven bestaande ten gevolge van ziekte-verwekkende „stof”, de een constante verschuiving van betreffende persoon die ziekte die krachten binnen de spheer in lichten graad te laten doorvan het geslachtsleven. maken (resp. de werking der

Incubatie. Onder den incu- ingebrachte vergiften in verbatietijd van een infectieziekte zwakten vorm te ondergaan), verstaat men den tijd, die ver- en daarmee dan gedurende een loopt tusschen het oogenblik korteren of langeren tijd een van het inwerken der ziekte- onvatbaarheid voor de ziekte te makende oorzaak (b.v. het be- bereiken, waartegen men aldus zoek bij iemand, die aan een be- ingeënt is (resp. ongevoeligheid smettelijke ziekte lijdt, het zak- voor een bepaald gif heeft verken door het ijs) en het optre- kregen). Meestal zijn dezejstoffen den der eerste ziekteverschijn- dus óf bacteriën (die men door een

Sluiten