Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Insuline

Iris-diagnose

bijensteek den angel er uit halen als het mogelijk is !) doen heftig pijn, maar de pijn duurt maar kort. De zwelling erna is soms zeer sterk (handrug, gelaat). Bij een steek in de tong (drinken zonder er naar te kijken wat men drinkt 1) kan de zwelling van dit zeer weeke orgaan levensgevaarlijk worden. Men kan de gevolgen van een beet verminderen door haar on'middellijk te behandelen; minder effectief is daarbij de veel gebruikte Ammonia liquida; meer bereikt men met een klontje suiker, waarmee men de steekplaats terdege inwrijft; men kan dit goedkoope middel op z’n wandelingen gemakkelijk in den zak meenemen. Een wat sterke zwelling nadien wordt afdoende behandeld met compressen van burowwater

Insuline. Zie suikerziekte.

Iris-diagnose. Deze wijze van ziekte-diagnose berust op de veronderstelling, dat de iris of het regenboogvlies, d. i. het gekleurde deel van ons oog rondom de pupil, bij een afwijking elders in het lichaam ook een verandering ondergaat en wel voor een bepaald orgaan of lichaamsdeel op een constante plaats.

De methode vindt haar oorsprong in een ontsteking van een Hongaarschen jongen, die

op het oogenblik, dat hij de poot van een uil brak (uit noodweer, daar het dier zijn nagels vast in zijnvleesch geslagen had) tegelijkertijd een zwarte loodrechte streep in de iris van het dier zag ontstaan, die later nooit meer verdween. Toen hij later zelf arts was geworden trachtte hij vast te stellen,of een dergelijke irisverandering steeds optreedt bij beschadiging van een of ander orgaan en kwam zoo tot de samenstelling van „iris-kaarten” waarbij het regenboogvlies in een groot aantal velden verdeeld is, die elk met een speciaal lichaamsdeel overeenstemmen.

Dat de methode, die op het oog zoo eenvoudig lijkt, weinig populair is en onbekend, berust voor een groot deel op het feit, dat de eerste aanhangers de kwestie op een fanatieke, eenzijdige wijze naar voren gebracht hebben en hun eigen negativiteit tegenover de algemeen verbreide wijze van diagnose stellen evenveel negativiteit van den anderen kant opgewekt heeft. In elk geval valt niet te ontkennen, dat aan hen, die die iris-diagnose als controle op hun overige bevindingen aan hun onderzoekmethode hebben toegevoegd, gebleken is, dat de neergeschreven ervaringen niet uit de lucht gegrepen zijn en

Sluiten