Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kater

Kauwen

menschen op, zijn echter zooals gezegd zeldzamer.

Even hardnekkig als de tumor zich tracht uit te breiden, even hardnekkig zoekt de menschheid sedert jaren naar een geneesmethode tegen deze ziekte. Ondanks alle successen op bestralingsgebied (zie bij Röntgenstralen en bij Radium) en de vele andere praeparaten, is er nog geen middel ontdekt, dat de wereld heeft kunnen overtuigen. In hoofdzaak komt dit hierdoor, dat men van het wezen der ziekte nog zoo weinig weet. En zoolang men de oorzaak van de ziekte op de plaats van het gezwel zelf blijft zoeken, zal altijd de tegenvraag moeten blijven bestaan: is het niet denkbaar, dat men het begin der woekering niet moet beschouwen als het begin eener ziekte, doch veel eerder als het tragisch eind van een reeds jarenlang werkend proces ? En bestaat dan de mogelijkheid misschien een stadium te ontdekken, waar men met overzichtelijker middelen (dan thans noodzakelijk zijn) tot een meer oorzakelijke therapie kan komen?

Kater. De opgewonden (later eventueel in een roes overgaande) stemming van den drinker berust op een langzame vergiftiging zoowel van het zenuw-,

als van het bloedvaatstelsel en van de inwendige organen. Men kan deze vergiftiging het best als een soort verlamming beschrijven.

Is het gif „uitgewerkt”, dan zullen dus over het geheele lichaam de functies weer op gang moeten komen. In tegenstelling met het ontwaken uit een gezonden slaap, waarbij men om zoo te zeggen „in een hersteld lichaam terugkomt”, zal het ontwaken dus bestaan in een zeer langzame opleving, men zou kunnen zeggen met „tegenzin”. Hoofdpijn en misselijkheid zijn de voornaamste symptomen naast een groote dofheid in ’t hoofd. Het aanzetten van de inwendige orgaan-stofwisseling versnelt het herstelproces. Vandaar dat frissche lucht, het eten van sterk smakende, gekruide dingen (de zure haring 1) dit bevorderen kunnen.

Kauwen. Men heeft veel gesproken en gedacht over den tijd, die noodig is om het eten voldoende te kauwen. Het gaat er om, dat in den mond het voedsel verkleind en intensief met speeksel vermengd wordt. Dit laatste vooral beteekentreeds een flinke schrede op de weg naar een goede vertering; te haastig doorgeslikt eten stelt veel grootere eischen aan de verdere spijs-

Sluiten