Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kinkhoest

Kleeding

daar de volksnaam slijmhoest. Soms komt het maar tot enkele buien per etmaal, soms volgen de tientallen aanvallen elkaar snel op. Daar het eten zooals gezegd er dikwijls weer uitgebraakt wordt, pakt een flinke kinkhoest de kinderen nogal aan. Dit, gerekend bij de kans dat er bronchitis en zelfs kleine ontstekingshaardjes in de longen bij kunnen komen, maakt de ziekte niet zoo onschuldig als men gewoonlijk meent. De totale duur wisselt van 3—6 weken. Allengs worden de aanvallen minder en minder zwaar. Nog lang daarna blijven de kinderen, èls ze hoesten, nog op hun „kinkhoestmanier” doorhoesten, met „halen”. Men hoeft dan dus niet aan een herhaling der doorgemaakte kinkhoest te deuken.

Vooral als er kort van tevoren een andere kinderziekte (mazelen 1) doorgemaakt is kan het lang duren voor de kinderen er weer geheel bovenop zijn. Het is dan zorg op te passen. Bij mooi weer is het goed als de kinderen, indien zij geen temperatuursverhooging hebben veel in de buitenlucht komen. Bekend is het, hoe gunstig klimaatverandering soms werkt, speciaal berglucht.

Daar de aanvallen vooral door een kriebelig gevoel in de keel

opgewekt worden is het raadzaam droog voedsel te vermijden, (beschuitjes, koekjes enz.). Tegenwoordig komt de inenting tegen kinkhoest, zoowel voorbehoedend als ook nog kort na het uitbreken der ziekte meer en meer in zwang. Het schijnt dat men de ziekte hierdoor inderdaad kan verkorten. De vele inwendige kinkhoestpreparaten, die in den handel zijn, bevatten ten slotte haast ale bestanddeelen van de zonnedauw (drosera), dat voornamelijk de prikkelbaarheid van het slijmvlies van de luchtwegen zou verminderen.

Kippevel. Kippevel treedt op bij snelle huidafkoeling (b.v. verdamping van het water op het natte lichaam na het baden!) Deze veroorzaakt een samentrekking der kleine spiertjes, die de haren kunnen oprichten. Aangezien een dergelijke samentrekking ook door psychische toestanden (vrees) teweeg gebracht kunnen worden, begrijpt men het verband tusschen „kippevel krijgen” en „haren, die te berge rijzen”.

Kleeding. Er zijn zeker weinig zaken op hygiënisch gebied, waar de menschen zooveel waarde aan hechten en waar niettemin zooveel uiteenloopende inzichten en meeningen over bestaan als de quaestie

Sluiten