Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Klem

Kleptomanie

nadeel van ondervonden, hoort of straatvuil verontreinigd zijn niet thuis in de rubriek ge- (oorlogsverwondingen, verkeerszonde kleeding, doch onder ongelukken). Na een korten tijd „mode der schoolvriendjes”, krijgt de getroffene aanvallen Al mag men zich van een even- van spierkramp, meestal het tueel nadeel ook geen voor- eerst aan de kauwspieren zoostelling kunnen vormen, men dat ze hun mond niet kunnen y-an dat waarschijnlijk even- openen en op den duur in meer min van de buikpijn, die men of mindere mate van alle rompkan krijgen (en krijgt!) van en ledematenspieren. Bij de koude, natte voeten. minste aanleiding (gedruisch,

Hoofddeksels zijn zeer verbon- aanraking enz.) spannen zich den met de gewoonte. Men zal bij de meer ernstige vormen alle

een hoedlooze mode (voor man- spieren; het heele lichaam

nen) niet aan een kaalhoofdige wordt stijf als een plank, het kunnen opdringen; de ontwikke- hoofd daarbij naar achteren geüng van den haardos is hier trokken. In zware gevallen kan een belangrijke maatstaf: kou- de ziekte tot den dood leiden, vatten doet men aan ’t hoofd lichte gevallen beperken zich zeker minder gauw dan aan ’t tot het aangezicht en de kauwoverige lichaam. spieren en worden dan in den

Tot slot dient er op gewezen, regel doorstaan, dat het vraagstuk van de klee- Men heeft sedert jaren een antiding in den besproken zin voor tetanus-serum weten te “ereJ' kinderen van het meeste be- den (zie bij serumbehandeling), lang is. Kleine kinderen moeten dat wanneer het dadelijk na de warm gekleed gaan, zonder dat verwonding ingespoten wordt, de beweging belemmerd wordt, het uitbreken van een eventuWie meent, dat kleine kinde- eele klem vrijwel zeker kan ren aan kou moeten wennen, voorkomen. Men pleegt dit tevergist zich; men moet hun genwoordig na elke grootere lichaam in de warmte sterk verwonding met een eemgszins laten worden tot het in staat belangrijke verontreiniging te is kou te trotseeren (zie ook bij doen. . A

harden). Kleptomanie. Kleptomanie

Klem. De klem (tetanus) is is een ziekelijke neiging, om een volkswoord voor een zeer zich, meestal zonder voorkeur gevreesde complicatie bij huid- alles wat denkbaar is, toe te verwondingen, die door aarde eigenen. Deze omschrijving ver-

Sluiten