Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Krop

Kruidengeneeskunde

bij jongemeisjes in de ontwikkelingsjaren.

De geaardheid der krop kan zeer verschillend zijn: soms bestaat ze alleen uit klierweefsel, soms bevat ze groote holten; soms is ze eenzijdig, soms zelfs ligt zij meer in de borstholte (achter het borstbeen) dan op de bekende plaats vooraan den hals.

Bekend is het, dat het ontstaan van een krop met gebrek aan jodium in het voedsel, speciaal in het drinkwater, samenhangt. Een aantal streken (Zwitserland, in ons land Utrecht,) zijn er voor bekend. In den regel zijn het kalkrijke gronden. Men tracht in deze gebieden door toediening van kleine hoeveelheden jodium het gemis te compenseeren (op te heffen). Er dient met nadruk op gewezen te worden, dat het systeem: baat het niet, dan schaadt het niet, hier niet zonder meer van toepassing kan zijn. Klakkeloos altijd stelselmatig in het voedselgehalte het jodium te verhoogen, zonder dat gebleken is, dat hieraan een tekort bestaat, is een onhygiënische gedachtengang. .

Kruidengeneeskunde. Planten, in alle mogelijke vormen, hetzij als wortel, blad of bloem, worden al sedert eeuwen in de geneeskunde als genees¬

middel gebruikt. Men kan zelfs zeggen, dat voor niet te langen tijd de geneesmiddelenschat haast uitsluitend uit de plantenwereld werd bereid. Nog tegenwoordig zijn tal van plantaardige aftreksels (extracten en tincturen) nog onvervangbaar door minerale stoffen.

Het is ook niet om het feit dat men neerziet op het gebruik van plantenbestanddeelen in hun natuurlijken vorm, dat in ’t algemeen de kruidengeneeskunde zoo weinig ernstig genomen wordt. De middeleeuwsche geneeskunde, zooals de oude Beverwijk ze nog bedreef, is feitelijk geheel nog een kruidengeneeskunde en die gold toen voor zeer wetenschappelijk. Wat echter veranderd is, is de wijze van tewerkgaan bij het voorschrijven. De eigenschappen, die men in dien tijd aan de kruiden toekende (droog, vochtig, koud, warm) zeggen ons niets meer, worden ook door de tegenwoordige kruidgeneeskundigen niet meer gebruikt.

Het is ons volslagen onbegrijpelijk, waarom men bij leverziekten een afkooksel van de stinkende gauwe als geneesmiddel gaf; de argumenten uit dien tijd ontgaan ons nu. En de huidige wetenschappelijke denkwijze eischt een overzichtelijk

Sluiten