Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kunstverlossing

Kwakzalver

verband, dat logisch en duide- het „uittrekken” van het kind lijk is. Of dat heden ten dage (extractie) aan de beenen (na in de geneeskunde bereikt is, het al of niet van te voren geis een tweede; of de voorschrif- keerd te hebben) of, indien de ten in de middeleeuwen onjuist schedel al te veel in de bekkenwaren is daar evenmin mee ge- holte ingedaald was, door het zegd. Wel is het zeker, dat de aanleggen van de tang (zie bij kruiden-toepassing pas ddn weer Tangverlossing). tot haar volle recht kan komen, Zijn beide methoden onmogeais er een methode ontwikkeld lijk, dan komt nog de keizersnede wordt om het verband tusschen in aanmerking (zie aldaar), bepaalde planten en het ge- Kwakzalver. Men is tegenzonde en het zieke lichaam woordig gauw met het woord weer aanschouwelijk te maken, kwakzalver. Wat het woord ooit aangepast aan het denken van beteekend heeft doet er minder dezen tijd. toe, dan het feit, dat het de

Kunstverlossing. Het komt beteekenis gekregen heeft van meer dan eens voor, dat de nor- iemand wiens werk niet meer male wijze van geboren-worden waarde dan die van humbug onmogelijk is voor het kind, heeft, om van bedrog niet te doordien de geboortewegen te spreken.

nauw zijn. Er kunnen ook an- Daarom is het niet meer gelijk dere omstandigheden zijn, die, te stellen met het begrip niet hoewel die geboorte wel zou officieel wetenschappelijk. Iekunnen plaats vinden, het ge- mand, die de vroegere, in dien wone verloop niet kunnen laten tijd wetenschappelijk-erkende afwachten, b.v. het optreden kruidenmengsels uit boeken opvan teekenen dat de hartswer- diept en ze op goed geluk af king der vrucht slechter wordt voor het een of ander voorof de bevalling te lang duurt, schrijft, mag men gerust een waardoor de bloedsomloop der kwakzalver noemen. Niet toevlucht gevaar zou kunnen loo- passelijk is het woord voor alle pen methoden of handelingen, ook

In zulke gevallen zal men de al vallen deze nog zoo ver buigeboorte moeten verhaasten, ten de lijn van het officieele, zooals men zegt „het kind ge- waarbij met overleg en verhaald moeten worden”. Er zal antwoordelijkheidsgevoel te dan de keus bestaan tusschen werk gegaan wordt.

Sluiten